Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 11.10.2023

Ogłoszenie Zarządu Powiatu działdowskiego o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

 Zarząd Powiatu Działdowskiego zaprasza Organizacje Pozarządowe oraz Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu działdowskiego do zgłaszania opinii, uwag i wniosków dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Cel konsultacji: poznanie opinii, uwag i wniosków  Organizacji Pozarządowych oraz Podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat przedmiotu konsultacji.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie uchwalenia  Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2023 rok

Termin zakończenia konsultacji: 20 października 2023 rok

Forma konsultacji: konsultacje, umożliwiające wyrażenie pisemnej opinii, uwag i wniosków na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, odbędą się w formie udostępnienia projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie w zakładce „Organizacje Pozarządowe” dzialdowo.starostwo.gov.pl,
  • na stronie internetowej Powiatu powiatdzialdowski.pl,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Termin, do którego należy przedstawić opinie, uwagi i wnioski: w ciągu 9 dni od daty rozpoczęcia konsultacji, czyli do dnia 20 października 2023 roku.

Sposób przesyłania opinii, uwag i wniosków: opinie, uwagi i wnioski należy składać na formularzu konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: organizacje@e-starostwo.pl

Wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane Organizacje Pozarządowe oraz Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowych konsultacji udziela pracownik ww. Wydziału – Pani Marta Zawadzka, pokój numer 22A, tel.: 23 697 59 67.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Działdowskiego

/-/

Paweł Cieśliński

/zdjęcie główne przedstawia fragment kartki papieru i trzy dłonie/

Dodał: Benedykt Perzyński