Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 27.12.2017
Podpisanie umowy na dofinansowanie kolejnych projektów!

22 grudnia br. starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brandt przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk, podpisali w Olsztynie umowę z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem umowę na dofinansowanie ze środków unijnych dwóch projektów Powiatu Działdowskiego.

Galeria

Pierwszy projekt pod nazwą „Realizacja zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Iłowie–Osadzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy” złożony został w ramach konkursu RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17 i zakłada rozszerzenie oferty kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie–Osadzie w zakresie realizacji zadań ukierunkowanego branżowo centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego dla zawodu technik mechanik – kwalifikacji M.19 użytkowanie obrabiarek skrawających oraz M.44 organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. W ramach realizacji zadań CKZiU miałoby miejsce wsparcie realizacji zadań dla zawodu mechanik, leśnik oraz informatyk poprzez realizację Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Całkowita wartość projektu wynosi 420.000,00 zł. Wymagany wkład własny w ramach konkursu wynosi 10% wartości wydatków kwalifikowanych, czyli 42.000,00 zł.

Galeria

Drugi projekt pod nazwą „Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali  wykładowej dla zawodów technik  ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowiezłożony został w ramach konkursu RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/17. Działania projektu obejmują wyposażenie pracowni ekonomicznej w 15 stanowisk dydaktycznych i 1 stanowisko administracyjne wraz z centrum druku oraz wyposażenie sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk. Wyposażenie sali wykładowej obejmuje 32 zestawy komputerowe i centrum multimedialne. W obu salach zostanie zmodernizowana sieć. Planowany okres realizacji projektu przypada na rok 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 322.000,00 zł. Wymagany wkład własny w ramach konkursu wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu, czyli 48.300,00 zł.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół, w których zostaną zrealizowane powyższe projekty: Jacek Markiewicz i Magdalena Kamińska.

Zob. Listy rankingowe:

Dodał: Benedykt Perzyński