Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 27.12.2023

Program Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok do pobrania:

Dodał: Benedykt Perzyński