Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.02.2021

11 lutego 2021 r. w siedzibie Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Działdowie odbyło się spotkanie starosty Pawła Cieślińskiego, przy udziale wicestarosty Mariana Brandta i  etatowego członka zarządu Janusza Kaczmarka z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu naszego powiatu. Spotkanie, którego otwarcia dokonał prezes DAR-u S.A. Roman Dawidowski, dotyczyło przede wszystkim możliwości rozpropagowania wśród mieszkańców naszego powiatu idei spółdzielni socjalnych.

W trakcie spotkania przybliżona została istota spółdzielni socjalnej jako podmiotu polskiego prawa łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej opierającej się na  zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.

Instytucja spółdzielni socjalnej została wprowadzona ustawą z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaś aktualną podstawą prawną dla działania spółdzielni socjalnych jest ustawa z dn. 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych  z pózn. zm. Zgodnie z ww. ustawą członkami spółdzielni muszą być co najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a jej zasadniczym celem jest możliwość ich szybkiego powrotu do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy.

W naszym powiecie działają:

Spółdzielnia Socjalna „Czysta pomoc” w Brodowie,

Spółdzielnia Socjalna Enercon w Działdowie,

Spółdzielnia Socjalna Impuls w Działdowie,

Spółdzielnia Socjalna Sipar w Działdowie,

Spółdzielnia Socjalna Arka w Iłowie-Osadzie,

Spółdzielnia Socjalna Pączuś  w Iłowie-Osadzie,

Spóldzielnia Socjalna Słodkie Pyszności w Kisinach,

Spółdzielnia Socjalna Myk Myk    w Szczuplinach,

Spółdzielnia Socjalna Wsparcie w Lidzbarku.

Warto przypomnieć, że ustawa o spółdzielniach socjalnych stanowi również realizację założeń Strategii Lizbońskiej oraz Wspólnotowego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, jak również celów Wspólnoty określonych na szczycie w Nicei, odnoszących się do walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym poprzez: ułatwienie uczestnictwa w zatrudnieniu i dostępie do wszelkich zasobów, praw, dóbr i usług, zapobiegania ryzyku wykluczenia społecznego oraz pomocy dla najsłabszych, najbardziej narażonych na to ryzyko. Ponadto ustawa realizuje obowiązek wynikający dla Polski z art. 136 oraz 137 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w myśl których celem Wspólnoty jest wspieranie zatrudnienia, poprawa warunków życia i pracy, zapewnienie właściwej ochrony socjalnej, rozwój zasobów ludzkich na rzecz trwałego wysokiego zatrudnienia oraz zwalczanie izolacji społecznej.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński