Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.01.2018
Uwaga, konkurs!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 r. zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu ochrony zabytków opieki nad zabytkami.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów, którym udzielone zostaną dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane oraz dokumentacje przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe oraz znajdujących się w złym stanie technicznym.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru albo posiadający takie zabytki w trwałym zarządzie.

Oferty należy złożyć do dnia 6 lutego 2018 r. listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Kultury i Edukacji, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

lub osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, ul. Partyzantów 87 w Olsztynie.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

http://www.warmia.mazury.pl/kultura/aktualnosci/1737-chronmy-zabytki-na-warmii-i-mazurach

Fot: Ryszard MakszyńskiDodał: Benedykt Perzyński