Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 18.09.2020

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii dostępny jest na stronie podmiotowej BIP: www.dzialdowo.starostwo.gov.pl oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdzialdowski.pl

Opinie należy składać w terminie od 18 września do 9 października 2020 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: organizacje@e-starostwo.pl

 

Dodał: Benedykt Perzyński