Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 17.09.2020

KOMUNIKAT

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie przyjmowania wniosków organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1057) do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2021

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021 – 2024.

Wnioski powinny być złożone w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Działdowie według wzoru, który stanowi załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 304 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie założeń i materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Działdowskiego  na  2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021 – 2024 oraz terminów ich opracowywania przez jednostki organizacyjne.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków mija dnia 25 września 2020 roku.  Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Zarząd Powiatu Działdowskiego jednocześnie wyjaśnia, że:

  1. Wnioski złożone po 25 września br. nie będą rozpatrywane.
  2. Odpowiedzią na złożone wnioski będzie zestawienie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie w zakładce: „Organizacje Pozarządowe”.

W związku z powyższym należy na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie.

                                              

Zarząd Powiatu Działdowskiego

Dodał: Benedykt Perzyński