Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.07.2023
Uwaga tegoroczni maturzyści! To program dla was!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024.

Program jest skierowany do tegorocznych maturzystów, którzy ukończyli w 2023 roku liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia i spełniają łącznie następujące kryteria:

– są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców, lub opiekun prawny pracował co państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej co najmniej 2 lata;

– dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub I rok dziennych, jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

– osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 100, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;

– pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu;

– pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn., o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 2443 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych co związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2023 roku).

Rekrutacja przebiega on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Kandydat do stypendium w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 roku wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 28 sierpnia 2023 roku wysyła na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024″ (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl

Dodał: Benedykt Perzyński