Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 03.01.2018
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia 30.03.2018 r. do dnia 29.04.2018 r.

Pomoc przyznana zostanie na operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie:

– co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia;

– przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

Pomoc przyznana zostanie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty budowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji, magazynowania a także koszty zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych lub magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, oraz koszty ogólne.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostały zamieszczone na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Można je również uzyskać w Centrali ARiMR tel. 22 318 47 70 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Na podstawie informacji ARiMR

Fot: Krzysztof ChylińskiDodał: Benedykt Perzyński