Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 16.02.2024
Zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje”

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje”. Budżet programu wynosi 11,5 mln zł.

Do aplikowania zaproszone są:

– samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego, z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie może być zawieszona.

Wnioskować można o dofinansowanie realizacji takich projektów jak: organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line; organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line; organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

Termin składania wniosków upływa z dniem 18 marca br.

Szczegóły w załączonym regulaminie:

Dodał: Benedykt Perzyński