Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 19.05.2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, którego celem jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Inicjatorem konkursu jest Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Na realizację zadań konkursowych samorząd województwa przeznaczył łączną kwotę 250 tys. zł. Maksymalna wysokość dotacji nie może jednak przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Gmina może zgłosić do konkursu nie więcej niż jeden wniosek dotyczący realizacji zadania w jednym sołectwie i łącznie nie więcej wniosków niż liczba sołectw z danej gminy biorących udział w inicjatywie. Finansowe wsparcie nie obejmuje działań związanych m.in. z budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych; modernizacją lub remontem pomieszczeń w budynkach oraz budynków; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub dachów budynków; budową fontanny, nasadzeniem roślinności niedostosowanej do charakteru krajobrazu wiejskiego oraz wydatkami bieżącymi.

Przyjmowanie wniosków potrwa do 1 czerwca br.

Osoby do kontaktu:

Joanna Karwowska, tel. 89 5219264, e-mail: j.karwowska@warmia.mazury.pl

Kamila Górska-Kłodzińska, tel. 89 5219834, e-mail: k.gorska@warmia.mazury.pl

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/5588-aktywna-wies-warmii-mazur-i-powisla-przyjmowanie-wnioskow

Dodał: Benedykt Perzyński