Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 01.03.2022
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Działdowie

25 lutego 2022 r. w miejscowości Wysoka w sali bankietowej „Na Wzgórzu” odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Działdowie. W zjeździe uczestniczyli druhowie OSP, będący przedstawicielami do zarządu oraz delegaci z poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu działdowskiego oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, samorządowcy i przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Działdowie oraz osoby wspierające działalność ZOSP RP.

W trakcie trwania zjazdu obecni na sali druhowie oraz zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z działalności zarządu za okres 2016 – 2021, które  przedstawił prezes Zarządu Oddziału Powiatowego RP, dh Paweł Cieśliński, sumując: działalność wewnątrzorganizacyjną Zarządu Oddziału Powiatowego, dotychczasową pracę społeczno-wychowawczą, działalność kulturalną, prewencyjną oraz szkoleniową i dziękując za społeczną pracę ustępującemu zarządowi, wszystkim druhom strażakom za ofiarną i bezinteresowną służbę, komendantowi KP PSP w Działdowie i lokalnym władzom samorządowym za bardzo dobrą współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w tym za zabezpieczenie środków finansowych w budżetach poszczególnych jednostek, dzięki którym możliwy jest zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ochrony osobistej strażaków.

Sprawozdanie ze swojej działalności złożyła również Komisja Rewizyjna Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, której stanowisko przedstawił dh Mieczysław Wiesław Ruciński, wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Informację o współpracy Komendy Powiatowej PSP w Działdowie z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz jednostkami OSP w minionej kadencji przedstawił komendant PSP w Działdowie, st. bryg. Leszek Góralski. Dodatkowo głos zabrał przedstawiciel ZOW ZOSP RP dh Grzegorz Matczyński, który przedstawił program działalności oddziału wojewódzkiego w latach poprzednich oraz zakres przyszłej współpracy między poszczególnymi zarządami z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W dalszej części pogratulował nowo wybranemu Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Działdowie, życząc dalszej bardzo dobrej współpracy z oddziałami gminnymi i wojewódzkim.

Skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Działdowie:

Prezes – Paweł Cieśliński,

Wiceprezes – Waldemar Iwankowski,

Wiceprezes – Mieczysław Wiesław Ruciński,

Sekretarz – Mariusz Grabiński,

Skarbnik – Stanisław Orłowski.

Pozostali członkowie prezydium: Marek Krajewski, Piotr Bojarowski, Rafał Szymański.

Członkowie zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Michał Cieciński, Mirosław Duda, Leszek Góralski, Krzysztof Groblewski, Andrzej Józefowicz, Tadeusz Kaczyński, Sylwester Kalisz, Krzysztof Kornelski, Grzegorz Orłowski, Tomasz Reut, Karol Rogoziński, Jerzy Ruciński, Leszek Sowa, Mariusz Szabelski, Zbigniew Szczepański i Dariusz Tara.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Działdowie wybrał przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego: Waldemar Iwankowski

Przypomnę, że Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Działdowie rozpoczął swoją działalność w 1998 r. i wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Współpracując w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, działa na rzecz ochrony życia i mienia ludności przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi. Należy podkreślić, że Powiatowy Związek OSP w Działdowie ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Mariusz Grabiński

Galeria

/zdjęcie główne przestawia uczestników zjazdu/

Fot: Maciej GoryszewskiDodał: Benedykt Perzyński