Powiat Działdowski

A- A+

Przyroda i ekologia 30.08.2018
30 milionów zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

29 sierpnia br. w siedzibie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie zostały podpisane przez marszałka Gustawa Marka Brzezina i przewodniczącego Zarządu EZG „Działdowszczyzna” Kazimierza Kordeckiego, w obecności pozostałych członków zarządu związku, umowy na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Pierwszy projekt obejmuje modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych w Zakrzewie i polega na rozbudowie zakładu utylizacji nieczystości składowiska odpadów stałych o instalację kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 11,3 mln zł, z czego 6,2 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Drugi projekt dotyczył modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę obiektu sortowni oraz modernizację linii technologicznej do sortowania. Budynek sortowni powiększy się o ponad 1 tys. m kw. Całkowita wartość projektu to 18 mln zł, z czego wysokość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 10 mln zł.

Galeria

Należy dodać, że Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna“ został zarejestrowany 24 lutego 1998 r. z inicjatywy obecnego starosty Mariana Janickiego.  Dziś w jego skład wchodzą wszystkie gminy z powiatu działdowskiego, jak również gminy: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo i Nidzica (powiat nidzicki), Miasto Lubawa (powiat iławski) i Grodziczno (powiat nowomiejski). Przewodniczącym Zarządu EZG „Działdowszczyzna” jest Kazimierz Kordecki.

Główne cele związku to integracja gmin na rzecz ochrony środowiska, rozwoju ekologicznego i edukacji ekologicznej społeczeństwa, gospodarki wodnej, rekreacji i turystyki oraz wspomaganie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska, przyrody, gospodarki komunalnej i wodnej oraz rekreacji i turystyki przez prowadzenie wspólnej działalności dotyczącej budowy i eksploatacji obiektów, służących składowaniu i utylizacji odpadów komunalnych oraz organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów, a także ochrony przed degradacją wód obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca i Wkra.

 

 

Fot: UM w OlsztynieDodał: Benedykt Perzyński