Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.09.2018
UWAGA KONKURSY!

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Departament Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów:

1. nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/18 Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, schemat B

Termin składania wniosków: 27 sierpnia – 26 września 2018 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie można będzie otrzymać na:

a) głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:

-ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

– przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE (tylko w zakresie części wspólnych budynków);

– wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;

– instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

b) audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Szczegóły, regulamin oraz dokumentacja konkursowa dostępna na stronie internetowej:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4446/poddzialanie-432-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-mieszkalnych-schemat-b

2. nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Termin składania wniosków: 28 września – 30 listopada 2018 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: Przedsiębiorstwa; Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe; Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Dofinansowanie można będzie otrzymać na:

Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth.

Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Szczegóły, regulamin oraz dokumentacja konkursowa dostępna na stronie internetowej:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4560/dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-rpwm040100-iz00-28-00218

 

Dodał: Benedykt Perzyński