Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 09.05.2023
Erasmus +  2023 w Zespole  Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku został zakończony!

Projekt zakładał realizację Krótkoterminowej mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Mobilność ta polegała na realizacji dwutygodniowych staży zawodowych przez 30 uczniów Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku (ZS) w greckich przedsiębiorstwach. Wyjazd został poprzedzony zajęciami dodatkowymi w postaci przygotowania: kulturowego, pedagogicznego oraz językowego (język angielski branżowy, język grecki). Realizacja przygotowania oraz mobilności pozwoliła dla uczniów na podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych i społecznych.

W ZS kształcimy młodzież na poziomie Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia. Posiadamy nowoczesną bazę kształcenia ogólnego i zawodowego i wykwalifikowaną kadrę. Kształcimy młodzież w zawodzie i przygotowujemy do uzyskania dyplomu technika lub robotnika wykwalifikowanego, a tym samym uczniowie uzyskują kwalifikacje i umiejętności, które umożliwią podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie. Przygotowujemy młodzież do podejmowania nauki na wyższych szczeblach edukacyjnych, a także staramy się wyposażyć młodzież w umiejętności społeczne, by byli przygotowani do dorosłego życia.

Realizując projekt osiągnęliśmy  wszystkie cele i rezultaty projektu określone we wniosku aplikacyjnym.

Cele projektu:

– Wzrost umiejętności językowych uczniów i kadry dydaktycznej.

– Nawiązanie współpracy z pracodawcami. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, a także kompetencji kulturowych i społecznych.

– Umiędzynarodowienie szkoły. Wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi.

– Aktualizacja programów kształcenia. Położenie większego nacisku na kształcenie praktyczne. Dostosowanie programów nauczania do wymagań europejskiego rynku pracy.

– Wzrost kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych naszej młodzieży, włączenie uczniów do społeczności europejskiej.

Rezultaty projektu:

– zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez uczniów

– podniesienie kompetencji społecznych przez uczniów np. radzenie sobie ze stresem, praca w grupie

– zdobycie umiejętności językowych przez uczniów związanych ze słownictwem branżowym w języku angielskim

– zdobycie umiejętności językowych przez uczniów związanych z podstawami w języku greckim

– rozwinięcie kompetencji językowych oraz pedagogicznych przez opiekunów

– rozpoczęcie współpracy międzynarodowej.

W ramach Krótkoterminowej mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego zrealizowano 2-tygodniowe staże zawodowe dla 30 uczniów Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku w okresie od 17.04 do 28.04.2023 roku. Uczniowie z kierunku: technik reklamy, technik obsługi turystycznej oraz technik budownictwa odbyli staże w greckich firmach w wymiarze 80h (8h dziennie). Wyjazd na staż został poprzedzony zajęciami przygotowawczymi z języka angielskiego zawodowego, języka greckiego, przygotowaniem kulturowym i przygotowaniem pedagogicznym. Dla każdego z uczestników zostało zapewnione nieodpłatne ubezpieczenie, podróż, zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, program krajoznawczo-kulturowy. Dodatkowo każdy uczeń otrzymał kieszonkowe. Staż realizowany został w miejscowości Tolo w Grecji u pracodawców zagranicznych.

Uczniowie zdobyli wiedzę, umiejętności i kwalifikacji zawodowe, zwiększyli swoje szanse na zatrudnienie na krajowym i europejskim. Poprzez udział w stażu nauczyli się jak radzić sobie ze stresem i pracować w grupie, poznali podstawy języka greckiego oraz wzbogacili słownictwo branżowe, przełamali bariery językowe. Wzbogacili swoje kompetencje o zdobycie umiejętności dostosowanych do wymagań europejskiego rynku pracy oraz możliwości podjęcia pracy w innym kraju. Staż zagraniczny w perspektywie czasu wpłynie na wzrost świadomości zawodowej uczestników i zwiększenie ich motywacji do pracy i nauki. Dzięki codziennej komunikacji w pracy w języku angielskim uczniowie wzbogacili zasób słownictwa branżowego, udoskonalili swój język w komunikacji w życiu codzienny, ponadto wzrosła ich tolerancja i otwartość dla innych kultur. Nauczyciele rozwinęli kompetencje językowe i pedagogiczne. Poznali nowe metody kształcenia, które wzbogaciły ich warsztat pracy, co w przyszłości wpłynie na ewolucje programu kształcenia naszej szkoły. Realizując projekt rozpoczęliśmy współpracę międzynarodową.

Informacja: ZS Lidzbark

Dodał: Benedykt Perzyński