Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 28.03.2024

W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 22 marca 2024 roku przez komisję konkursową, powołaną Uchwałą Nr 832/2024 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 6 marca 2024 roku w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie bezwzględną większością głosów obecnych członków komisji został wyłoniony kandydat w osobie Pana Tomasza Nącia.

Zarząd Powiatu Działdowskiego na posiedzeniu w dniu 27 marca 2024 roku, działając w trybie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie oraz Uchwałą Nr 838/2024 z dnia 27 marca 2024 roku powierzył Panu Tomaszowi Nąciowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie na pięć lat szkolnych, tj. na okres od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2029 r.

Uzasadnienie:

Pan Tomasz Nąć spełnił wymagania formalne i merytoryczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578) oraz w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 lutego 2024 roku o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie.

W czasie postępowania konkursowego Pan Tomasz Nąć wykazał odpowiednie kwalifikacje, kompetencje oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie.

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Działdowskiego

/- / Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński