Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 23.10.2023

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że w dniu 17.10.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęła oferta uproszczona złożona przez Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury pn. „Wydanie IX Działdowskiego Almanachu Poezji”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Działdowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Na podstawie art. 19a ust. 4 przedmiotowej ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. do dnia 30.10.2023 r.

 

Uwagi dotyczące przedmiotowej oferty należy składać na adres: Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwo Powiatowe w Działdowie ul. Kościuszki 3,13-200 Działdowo lub e-mail: organizacje@e-starostwo.pl

 

/zdjęcie główne przedstawia fragment kartki papieru i trzy dłonie/

Dodał: Benedykt Perzyński