Powiat Działdowski

A- A+

Budowa sali gimnastycznej z adaptacją i modernizacją istniejących sal sportowych oraz budową łącznika w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie

20 listopada 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Działdowie reprezentowanym przez dyrektora Adama Stolarskiego i główną księgową Bożeną Cymbalak, a konsorcjum w którego skład wchodzą: Firma Robert Mendelka P.P.H.U. „COLOR-BET” reprezentowana przez właściciela – Roberta Mendalkę oraz „LEGAR” Sp. z o.o. reprezentowana przez prezesa zarządu – Marcina Kellera. Przedmiotem tej umowy jest budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją i modernizacją istniejących sal sportowych oraz budową łącznika między szkołą a obiektami sportowymi w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie, przy ul. Grunwaldzkiej 4.

Budowa sali gimnastycznej z adaptacją i modernizacją istniejących sal sportowych oraz budową łącznika w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie

Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie obiekt o powierzchni zabudowy 647 m2, powierzchni użytkowej ok. 506 m2, kubaturze 3148 m3. Arena sportowa będzie miała wymiar 20m x 40m. Termin rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia strony ustaliły na 26 listopada 2012 r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycja będzie realizowana w ośmiu etapach i zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2014 r. Całkowita wartość tego projektu to 2 990 340,16 zł.

Etap I obejmie m.in.  prace związane z przygotowaniem terenu budowy (wykonanie ogrodzenia terenu i dróg dojazdowych, przygotowanie placów magazynowych i zaplecza socjalnego), dostawę prefabrykowanych, żelbetowych słupo – stóp i belek nadokiennych na cały obiekt sali gimnastycznej, instalację przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej do stołówki i segmentu mieszkalnego oraz instalację przyłącza kanalizacji sanitarnej. Etap I zakończy się  jeszcze w tym roku.

W 2013 r. w ramach etapu II  i III zostaną wykonane np. roboty ziemne, podkłady betonowe, fundamenty (ławy i ściany fundamentowe), izolacje termiczne i przeciwwilgociowe fundamentów i ścian fundamentowych, zamontowane dźwigary dachowe, strunobetonowe oraz przebudowane przyłącza gazowe do budynku szkolnego i sali sportowej. IV etap obejmie m.in. roboty związane z łącznikiem, w tym:  wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, stanu surowego, a także instalacji elektrycznych wraz z uzbrojeniem w osprzęt, instalacji sanitarnych z uzbrojeniem w osprzęt, robót wykończeniowych (ściany i posadzki), montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie elewacji. W etapie V wykonane będą ściany zewnętrzne sali gimnastycznej,  warstwy izolacyjne termiczne i przeciwwodne dachu sali gimnastycznej, zamontowane zostaną korytkowe płyty dachowe na sali gimnastycznej, stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna).

Etap VI rozpocznie się w 2014 r. Obejmie wykonanie ścian działowych, instalacji elektrycznej kablowej wraz z montażem nieuzbrojonych tablic rozdzielni elektrycznych (wewnątrz budynku), instalacji sanitarnych, wod.-kan. i c.o., robót tynkarskich wewnętrznych oraz posadzek betonowych, natomiast etap VII zawierać będzie: roboty wykończeniowe – gładzie szpachlowe, roboty glazurnicze, kowalsko – ślusarskie, malarskie i wykonanie elewacji.

Ostatni etap VIII to np. montaż osprzętu grzewczego w całym budynku oraz instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralą wentylacyjną, montaż biały oraz armatury, osprzętu elektrycznego wraz z uzbrojeniem tablic rozdzielczych, wykonanie nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej, jak również zakup wyposażenia stałego i ruchomego sali gimnastycznej. Na koniec zostanie zagospodarowany teren wokół obiektu.

Nowa sala będzie wykorzystywana do prowadzania zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej, a także sekcji sportowych. Organizowane w niej będą zawody i turnieje sportowe o charakterze lokalnym, powiatowym, a może nawet i wojewódzkim.

Lidia Nyga – Skwara

Dodał: Benedykt Perzyński