Powiat Działdowski

A- A+

Przedsięwzięcie związane z budową OREW w Działdowie było realizowane w latach 2011-2012. 8 lipca 2011 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót, tj. Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „PRIMBUD” Sp. z o.o., ul. Osiedleńcza 1, 13-200 Działdowo. 24 września 2012 r. dokonano odbioru tej inwestycji, a 25 września została wydana przez PINB decyzja dotycząca pozwolenia na użytkowanie obiektu z klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 3 437 605,13 zł, w tym m.in. roboty budowlane i nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków własnych Powiatu Działdowskiego. Dzięki realizacji tej inwestycji powstał obiekt o kubaturze 5310 m3, powierzchni zabudowy 662,69m2, a powierzchni użytkowej 1693,57 m2, który zapewnia odpowiednie warunki do opieki, rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych z powiatu działdowskiego. Warto podkreślić, że nieruchomość została oddana w nieodpłatne użytkowanie na czas nieograniczony na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie. Protokół przekazania został podpisany 15 października 2012 r.

Z OREW korzystają osoby w wieku do 25 roku życia wymagające kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do ich stanu psychofizycznego oraz wieku. W obiekcie prowadzona jest głównie działalność: edukacyjno-terapeutyczna i rewalidacyjna, opiekuńczo-wychowawcza, medyczna w zakresie rehabilitacji i logopedii, profilaktyczna (poradnictwo i konsultacje specjalistyczne) oraz integracyjna (imprezy o charakterze kulturalno-sportowym, współpraca z  placówkami oświatowymi i pomocy społecznej).

 Lidia Nyga – Skwara

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński