Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór końcowy przebudowanej drogi powiatowej Nr 1304 N w Niechłoninie

14 września 2012 r. o godz. 12.00 w Niechłoninie nastąpił odbiór końcowy inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1304 N dr. woj. 544 – Jabłonowo – Niechłonin – Narzym – Wola, w m. Niechłonin od km 7+990 do km 8+590 o dług. 0,6 km. Całkowita wartość tego projektu to 774 077,90 zł, a wartość pozyskanego przez Powiat Działdowski dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych to 232 223,00 zł. Wkład własny Powiatu Działdowskiego wyniósł 270 927,45 zł, a Gminy Płośnica – 270 927,45 zł.

Galeria

Kierownikiem budowy tej inwestycji był Piotr Jarzynka, natomiast inspektorem nadzoru inwestycyjnego – Krzysztof Chyliński. Odbioru dokonała komisja w składzie: przewodniczący komisji – Jerzy Grochocki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie oraz członkowie: Kazimierz Skonieczny, Janina Szypulska i Stanisław Górny – przedstawiciele PZD w Działdowie. Ze strony wykonawcy robót podczas odbioru obecni byli: Jan Lech – prezes zarządu PRID Sp. z o.o. w Działdowie i Alfons Szymański – wiceprezes zarządu PRID Sp. z o.o. W odbiorze uczestniczyli też m.in.: Witold Ostrowski – wicestarosta działdowski, Krzysztof Groblewski – wójt Gminy Płośnica, Czesław Świniarski – zastępca wójta Gminy Płośnica oraz Lidia Nyga – Skwara – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji w Starostwie Powiatowym w Działdowie.

Realizacja tego projektu korzystnie wpłynie na poprawę jakości połączeń drogowych w powiecie, spójności sieci dróg i ma duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, bowiem przyjęte rozwiązania projektowe uwzględniły m.in.:

  • wykonanie poszerzenia jezdni drogi powiatowej 1304N do 6 m i wyrównanie nawierzchni drogi, co zwiększa bezpieczeństwo zarówno przy mijaniu się pojazdów, jak i przy wyprzedzaniu oraz wzrósł komfort jazdy,
  • przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1304 N z drogą powiatową nr 1361 N i drogą gminną, co poprawia bezpieczeństwa włączania się do ruchu,
  • budowę wysp dzielących na drodze powiatowej nr 1304 N i 1361 N z azylami dla pieszych dzięki czemu zapewniona została lepsza widoczność, uspokojono ruchu oraz odseparowano kanały ruchu,
  • wykonanie przejść dla pieszych z oznakowaniem poziomym i pionowym – w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych i drogi gminnej, co zwiększa widoczność i bezpieczeństwo przechodzących przez jezdnię,
  • ustawienie 12mb bariery ochronnej w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych i drogi gminnej, dzięki czemu następuje separacja ruchu pieszego i pojazdów mechanicznych,
  • uzupełnienie poboczy – poprawia możliwość dokonywania manewrów drogowych,
  • poprawę oznakowania pionowego i poziomego drogi, co zwiększa czytelność układu drogowego m.in. skrzyżowań,
  • wykonanie odwodnienia – robót kanalizacji deszczowej oraz odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni i chodników, a także budowę ścieku przykrawężnikowego wzdłuż lewej strony drogi powiatowej, co pozwala na właściwe odprowadzenie wód opadowych z jezdni przez kolektor deszczowy do kanalizacji deszczowej i likwidację zastoisk wody po opadach deszczu i roztopach,
  • likwidację zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym, co zwiększy pola widzenia kierowców.

Galeria

Na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi ma duży wpływ budowa chodników szerokości ok. 1,5 m w okolicy skrzyżowania głównego oraz po lewej stronie ciągu drogi powiatowej nr 1304N, a także azyli dla pieszych, co pozwala na odseparowanie ruchu pieszego od ruchu różnego typu pojazdów. Poprawa parametrów technicznych drogi wpłynie na poprawę efektywność sieci dróg, zwiększy się przepustowość drogi oraz płynność ruchu, bowiem pojazdy będą mogły poruszać się szybciej, sprawniej, a dojazd do szkoły, ośrodka zdrowia, zakładów produkcyjnych, handlowych, usługowych będzie łatwiejszy. Zrealizowana inwestycja dzięki zwiększeniu płynności ruchu pojazdów mechanicznych przyczyni się też do zmniejszenia emisji spalin do atmosfery i zmniejszenia natężenia hałasu z uwagi na poprawę nawierzchni.

Dodał: Benedykt Perzyński