Powiat Działdowski

A- A+

Dbamy o stabilny rozwój powiatu działdowskiego

Dzięki dużemu zaangażowaniu władz samorządowych, radnych, dyrektorów i pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej panującej w kraju, zrealizowano na terenie powiatu w 2012 r. różnorodne przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia mieszkańców. Planując wszelkie działania, brano pod uwagę najistotniejsze i najpilniejsze potrzeby społeczeństwa. Na realizację wielu inwestycji udało się pozyskać środki zewnętrzne, np. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, programu „System Zielonych Inwestycji – GIS”, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, czy też Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Kompleksowa termomodernizacja szpitala w Działdowie

Największą inwestycją zrealizowaną w tym roku jest „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”. W ramach tego projektu ocieplono ściany zewnętrzne budynków SP ZOZ i ich stropodachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano kotłownię parową o mocy 1,91 MW, kotłownię wodną o mocy 1,1 MW, instalacje wewnętrzne (instalację c.o. o mocy 1,1 MW, instalację ciepła technologicznego, instalację wody użytkowej), a także wykonano instalację solarną i roboty ogólnobudowlane. Inwestycja o łącznej wartości ok. 6 335 752,25 zł brutto została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji w ramach programu „System Zielonych Inwestycji – GIS”, natomiast środki w kwocie ok. 200 tys. zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej wyasygnował Powiat Działdowski.

Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Działdowie

W bieżącym roku zakończyła się budowa OREW w Działdowie. 24 września dokonano odbioru nowo wybudowanego obiektu o kubaturze 5310 m3 i powierzchni użytkowej 1693,57 m2, a 15 października nieruchomość ta została przekazana w nieodpłatne użytkowanie na czas nieograniczony na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie. Nowy budynek OREW zapewnia odpowiednie warunki do opieki, rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość tej inwestycji to 3 437 605,13 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków własnych Powiatu Działdowskiego.

Dbamy o stabilny rozwój powiatu działdowskiego

Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Malinowie i ZS nr 1 w Działdowie

Trwa budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Malinowie. Koszt inwestycji wraz z dokumentacją techniczną, przebudową gazociągu i nadzorem inwestorskim wyniesie ok. 2 209 038,30 zł, w tym dofinansowanie ze środków FRKF – 554 011,00 zł. Inwestycja zakończy się 31 sierpnia 2013 r. Rozpoczęto również budowę sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Działdowie. Wartość tej inwestycji, która zakończy się 30 czerwca 2014 r., to 2 990 340,16 zł.

Przebudowa drogi i chodników oraz budowa zatok

W 2012 r. przebudowano drogę powiatową nr 1304N w Niechłoninie o dług. 0,6 km. 14 września nastąpił uroczysty odbiór końcowy tej inwestycji. Wartość projektu wyniosła 774 077,90 zł, w tym dofinansowanie w ramach NPPDL 232 223 zł, natomiast wkład własny Powiatu Działdowskiego i Gminy Płośnica po 270 927,45 zł. Dodatkowo przebudowano łącznie 684 mb chodników przy drogach powiatowych w Jamielniku, Bełku, Działdowie i Szczuplinach, oraz zbudowano 3 zatoki parkingowe w Działdowie i 1 zatokę autobusową w Szczuplinach.

Dbamy o stabilny rozwój powiatu działdowskiego

Wyposażenie dwóch laboratoriów informatycznych w ZS nr 1 w Działdowie

ZS nr 1 w Działdowie zakończył w tym roku realizację projektu „Urządzenie dwóch laboratoriów informatycznych zgodnych z nową podstawą kształcenia zawodowego Technik Informatyk”. Całkowity koszt wyniósł 430 131 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR z RPO WiM to 365 611,35 zł. W ramach przedsięwzięcia zakupiono meble oraz sprzęt komputerowy, w tym m.in.: 32 zestawy komputerów, komputery przenośne, projektory, serwery, modemy, routery, drukarki, skaner, palmtop oraz oprogramowanie.

Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów LO w Lidzbarku

Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku do czerwca 2013 r. będzie wdrażało projekt „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”. Na jego realizację Powiat Działdowski pozyskał dofinansowanie z EFS z PO KL. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji kluczowych maturzystów poprzez nowoczesne formy nauczania w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013. Całkowity koszt jego realizacji wyniesie 503 476,20 zł.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Działdowie

W ramach współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Działdowie i Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendą OHP w Olsztynie 30 sierpnia br. otwarto Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Działdowie. Działania placówki zmierzają do udzielenia wsparcia każdemu młodemu człowiekowi po to, aby wykorzystał swój potencjał w edukacji i znalazł miejsce na rynku pracy. MCK powstało w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odbudowa populacji kuropatwy w powiecie

Powiat Działdowski wspólnie z kołami łowieckich i Nadleśnictwem Lidzbark zrealizował projekt polegający na reintrodukcji populacji kuropatwy na terenie powiatu działdowskiego. W jego ramach zakupiono i wypuszczono do odpowiednio przygotowanych siedlisk 1499 ptaków. Wartość całego projektu wyniosła 43 321,10 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW – 20 000 zł.

Konferencje, wystawy, debaty, spotkania…

Władze powiatowe organizowały, współorganizowały, lub dofinansowywały różnorodne konferencje, wystawy, spotkania, debaty, imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, w tym m.in.: konferencję „Uniwersytety III Wieku na Warmii i Mazurach – współpraca z uczelniami i samorządami bariery i wyzwania” z UTW w Działdowie, debatę klimatyczną z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju i Związkiem Powiatów Polskich, Okręgowe Obchody Dnia św. Huberta w Działdowie z kołami łowieckimi, Nadleśnictwem Lidzbark i UM w Działdowie. Dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu i turystów cieszyły się wystawy: w Starostwie Powiatowym poświęcona 10-ciu latom współpracy Powiatu Działdowskiego i Powiatu Hersfeld – Rotenburg, a także w salach działdowskiego zamku poświęcona tematyce leśno–łowieckiej zorganizowana przez Nadleśnictwo Lidzbark, Starostwo Powiatowe w Działdowie i Koło Łowieckiego „ŚWIT”.

Warto również zaznaczyć, że w dn. 8–11.07. br. na zaproszenie starosty działdowskiego na terenie powiatu gościła delegacja z partnerskiego powiatu Hersfeld–Rotenburg z Niemiec. Delegacja zapoznała się m. in. z funkcjonowaniem UTW w Działdowie, zagadnieniami związanymi ze współpracą samorządu z organizacjami pozarządowymi, funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Mario” w Lidzbarku, natomiast 22 listopada br. minister administracji i cyfryzacji Michał Boni podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Działdowskiego został wyróżniony tytułem: „Osobowość Powiatu Działdowskiego” i odebrał okolicznościową statuetkę.

Lidia Nyga – Skwara

Dodał: Benedykt Perzyński