Powiat Działdowski

A- A+

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZMIENIAJĄ OBLICZE NASZEGO POWIATU

Fundusze europejskie stanowią istotny czynnik stymulujący rozwój gospodarki powiatu działdowskiego, przyczyniając się do zmniejszenia dystansu między naszym powiatem a najbardziej rozwiniętymi powiatami w województwie i kraju. Dzięki ich wykorzystywaniu stajemy się coraz bardziej aktywnym uczestnikiem procesu budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, bowiem poprawie ulega m.in. infrastruktura drogowa i społeczna.

W bieżącym roku Powiat Działdowski zakończył realizację dwóch inwestycji drogowych dofinansowanych ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZMIENIAJĄ OBLICZE NASZEGO POWIATU

Pierwsza, której odbiór końcowy nastąpił 8 lipca br., realizowana była dwuetapowo (etap I w 2010 r., a etap II w 2011 r.) i nosiła nazwę: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny – Dębień Nr działki 146, 32 w km. 6+749 – 11+073 dług. 4,324 km”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3 174 737,56 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WiM – 2 222 316,26 zł i Gminy Rybno – 476210,63 zł, pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Działdowskiego. Podkreślić należy, że łączna długość dróg przebudowanych w trakcie I i II etapu inwestycji wynosi 4,324 km. Prace objęły m. in. roboty pomiarowe, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym i oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, a także ułożenie chodnika i wjazdów do posesji.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZMIENIAJĄ OBLICZE NASZEGO POWIATU

Druga inwestycja, której odbiór końcowy nastąpił 29 lipca br., także realizowana dwuetapowo, nosiła nazwę ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1255 N i nr 1288 N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica”. Wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, partnerem zaś Firma Budowlana „Kempka” Jerzego Kempki. Łączna długość zrekonstruowanych dróg w ramach etapu I i II ww. inwestycji to 1,816 km, w tym drogi powiatowe 0,762 km i drogi gminne 1,054 km. Dla przypomnienia dodać należy, że I etap ww. inwestycji był realizowany w 2010 r. ze środków Gminy Płośnica przy dofinansowaniu ze środków Powiatu Działdowskiego i  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. Koszt I etapu inwestycji wyniósł 3 373 895,40 zł brutto, zaś II etapu realizowanego przez Powiat Działdowski przy dofinansowaniu ze środków Gminy Płośnica i EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013 – 1 405 088,06 zł brutto. Wartość pozyskanych środków unijnych to 983 561,64 zł. Roboty w I i II etapie objęły m. in. przebudowę skrzyżowania drogi nr 1255N z drogą gminną, przebudowę dróg powiatowych nr 1255N i 1288N oraz dróg gminnych, wykonanie kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, oznakowania poziomego i pionowego, chodnika wzdłuż jezdni, wjazdów do posesji, ścieku ulicznego, parkingu i zatoki autobusowej, a także wypompowanie wody oraz zasypanie stawu p.poż. kruszywem naturalnym.

Realizacja obu ww. inwestycji, co już jest zauważalne, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ww. dróg i dostępności komunikacyjnej np. kompleksów turystycznych, zapewnienia płynności ruchu, poprawy komfortu jazdy, a także do zmniejszenia emisji spalin i obniżenia poziomu hałasu.

Dzięki środkom unijnym podniosła się zdecydowanie jakość i standardy usług świadczonych przez powiatowy szpital i szkoły. Oznacza to, że powiat działdowski jako główne centrum rozwojowe, wyposażone jest w znacznie lepszą bazę w zakresie opieki zdrowotnej i zaplecza edukacyjnego.

Galeria

29 kwietnia br. dobiegła końca realizacja projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, który dotyczył doposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, laboratorium analiz lekarskich i centralnej sterylizatorni w sprzęt medyczny na łączną kwotę ok. 1 438 617,52 zł brutto. Wkład własny wyniósł 297 112,26 zł, zaś dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013 to kwota 1 141 505,26 zł.

Galeria

W ramach ww. projektu dokonano zakupu m. in. pięciu nowoczesnych respiratorów, zestawu monitorowania wieloparametrowego funkcji życiowych pacjentów dla pięciu stanowisk intensywnego nadzoru wraz z centralnym monitorem nadzorczym, aparatu do ciągłych technik dializacyjnych oraz bronchoskopu optycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, a także sprzętu dla laboratorium analiz lekarskich, czyli automatu do badań koagulogicznych, analizatora hematologicznego, aparatu do identyfikacji i określenia lekooporności, analizatora biochemicznego z przystawką jonoselektywną oraz mikrotomu saneczkowego. Zakupiono także przelotową myjnię – dezynfektor z suszeniem w myjni oraz myjnię dezynfektor do gastroskopów i kolonoskopów do centralnej sterylizatorni.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZMIENIAJĄ OBLICZE NASZEGO POWIATU

W trakcie realizacji jest jeszcze inwestycja powiatowa o nazwie: „Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie”, której zakończenie zaplanowane jest na IV kw. br. Całkowity koszt projektu zamknie się w kwocie 777 908,91 zł brutto, przy wkładzie własnym – 165 112,64 zł i dofinansowaniu z EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013 w kwocie 612 796,27 zł.

Projekt zakłada modernizację i wyposażenie następujących pracowni: „gastronomicznej” dla zawodu kucharz małej gastronomii, technik hotelarstwa, technik kelner i technik organizacji usług gastronomicznych; „obsługi konsumenta” dla zawodu technik kelner i technik organizacji usług turystycznych; „recepcji hotelowej” dla zawodu technik hotelarstwa i technik organizacji usług turystycznych; „jednostki mieszkalnej” dla zawodu technik hotelarstwa i „sali konferencyjnej” dla zawodu technik hotelarstwa, technik kelner i technik organizacji usług turystycznych. Realizacja ww. projektu przyczyni się do podniesienia jakości nauczania we wspomnianej placówce oświatowej.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZMIENIAJĄ OBLICZE NASZEGO POWIATU

Dodatkowo ze środków unijnych (EFRR w ramach RPO WiM) i z budżetu Powiatu Działdowskiego realizowany jest w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie projekt pt. Wyposażenie dwóch pracowni komputerowych w Technikum nr 1 w Działdowie, w ramach którego zakupiono 32 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 2 serwery, 2 laptopy, 2 projektory z ekranami, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 routery i 2 niszczarki. Wartość projektu to 144 682,79 zł, w tym środki unijne – 121 590,80 zł. Ze sprzętu będą korzystali głównie uczniowie, którzy kształcą się w kierunku technik informatyk w ZS nr 1.

Warto podkreślić, że powiat działdowski należy do grupy najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach obszarów województwa warmińsko – mazurskiego, dlatego też obecny rok, podobnie jak poprzednie, owocuje realizacją wielu przedsięwzięć poprawiających jakość życia mieszkańców, a także warunki funkcjonowania firm. Mimo trudnego budżetu, tempo inwestycyjne nie słabnie, zaś wszelkie zamierzenia są sukcesywnie realizowane.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZMIENIAJĄ OBLICZE NASZEGO POWIATU
Dodał: Benedykt Perzyński