Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór końcowy II etapu inwestycji: ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1255 N i nr 1288 N… Odbiór końcowy II etapu inwestycji: ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1255 N i nr 1288 N…

29 lipca br. komisja w składzie: zca dyrektora PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński (przewodniczący), przedstawicielka PZD w Działdowie Stanisława Gancarz, wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski (wszyscy ze strony inwestora), wiceprezes PRID Sp. z o.o. w Działdowie Alfons Szymański i właściciel Firmy Budowlanej “Kempka” Jerzy Kempka (ze strony wykonawcy robót) i w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego  Jerzego Grochockiego, kierownika budowy Piotra Jarzynki, starosty Mariana Janickiego, wicestarosty Witolda Ostrowskiego, przewodniczącego rady powiatu Władysława Kubińskiego oraz członka zarządu powiatu Grzegorza Kaszubskiego dokonała odbioru robót wykonanych w ramach II etapu inwestycji pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1255 N i nr 1288 N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica”, której inwestorem jest Powiat Działdowski.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Płośnica i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, a wykonawcą  było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, partnerem zaś Firma Budowlana “Kempka” Jerzego Kempki.

Galeria

Prace objęły m. in.:

  • pomiary i inwentaryzację powykonawczą na długości 1,054 km,
  • rozbiórkę jezdni, chodników i demontaż oznakowania pionowego,
  • poszerzenie jezdni na powierzchni 366,57 m2,
  • wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym w ilości 646,44 t,
  • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4cm – 6831 m2,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • wykonanie chodnika wzdłuż jezdni, wjazdów, ścieku ulicznego, parkingu i zatoki autobusowej,
  • wypompowanie wody oraz zasypanie stawu p.poż. kruszywem naturalnym  z zagęszczeniem.

Galeria

Łączna długość zrekonstruowanych dróg w ramach etapu I i II ww. inwestycji to 1,816 km, w tym drogi powiatowe 0,762 km i drogi gminne 1,054 km. Koszt II etapu inwestycji realizowanego od 10 maja do 14 lipca br. to 1 405 088,06 zł brutto. Dodać należy, że wartość robót niekwalifikowalnych (inwestorem była Gmina Płośnica przy dofinansowaniu ze środków Powiatu Działdowskiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011) wykonanych w I etapie w 2010 r. wynosi 3 373 895,40 zł brutto.

Galeria

Odbiór końcowy II etapu inwestycji: ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1255 N i nr 1288 N…
Dodał: Benedykt Perzyński