Powiat Działdowski

A- A+

Powiat Działdowski przeznaczył na wsparcie gmin w zakresie współfinansowania inwestycji drogowych w 2016 r. kwotę 548 828,00 zł, natomiast w przyszłym roku planuje przeznaczyć na ten cel 1 108 100 zł. Przedsięwzięcia te są realizowane lub planowane do realizacji z wykorzystaniem środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Udział Powiatu Działdowskiego, jako partnera przy realizacji ww. zadań  poprzez ich współfinansowanie, zwiększa szanse gmin na pozyskanie dofinansowania projektów z ww. programu, ponieważ podjęte przez Radę Powiatu Działdowskiego uchwały o pomocy finansowej na realizację ww. inwestycji oraz zawarte umowy pozwalają gminom na uzyskanie wyższej punktacji przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie składanych w ramach tego programu. Warto podkreślić, że pomoc finansowa jest udzielana w ramach dobrej, wzajemnej współpracy samorządu powiatu i samorządów gminnych.

Przedsięwzięcia realizowane w 2016 r. z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

W bieżącym roku Powiat Działdowski udzielił Gminie Płośnica pomocy finansowej w wysokości 198 828,00 zł na przedsięwzięcie pt. „Przebudowa drogi gminnej Gródki – Przełęk Kościelny”. Całkowita wartość tego zadania po przetargu wyniosła 779 716,43 zł. Koszt inwestycji został pokryty ze środków: Powiatu Działdowskiego – 198 828,00 zł, Gminy Płośnica – 191 030,43 zł i budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”– 389 858,00 zł.

Ze wsparcia skorzysta również Gmina Lidzbark, ponieważ Powiat Działdowski udzielił jej pomocy finansowej w wysokości 350 000 zł na projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny – Wąpiersk od km 0+0,15,00 do km 3+866,72 km”. Wartość przedsięwzięcia po przetargu wynosi 1 372 859,59 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków: Powiatu Działdowskiego – 350 000,00 zł, Gminy Lidzbark – 336 430,59 zł oraz budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 686 429,00 zł.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2017 r. z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

W bieżącym roku Rada Powiatu Działdowskiego podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Płośnica w wysokości 280 500,00 zł na realizację w 2017 r. inwestycji pt. „Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 100 000 zł. Przebudową planuje się objęcie trzech odcinków dróg łączących się z sobą funkcjonalnie o łącznej długości ok. 800 mb.

Na wsparcie w przyszłym roku może liczyć także Gmina Iłowo-Osada, bowiem Rada Powiatu Działdowskiego zdecydowała o udzieleniu jej pomocy finansowej na realizację inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N: ulice Wierzbowska i Kościelna oraz dróg gminnych nr 188019 ul. Sportowa (do ulicy Kraszewskiej) i nr 188027 ul. Kraszewska w miejscowości Narzym” Etap II w wysokości 500 000 zł. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 1 975 835,53 zł.

Wsparcie otrzyma też Gmina Lidzbark, ponieważ Rada Powiatu Działdowskiego podjęła uchwałę o udzieleniu jej pomocy finansowej na realizację w 2017 r. projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 184048 N Nick – Zdrojek na odcinku od 0+000 km do 2+246 km” w wysokości 327 600 zł. Przebudowa obejmowałaby drogę o długości 2,246 km. Szacunkowy koszt tego zadania wynosi 1 310 000 zł.

Wyżej wymienione zadania są planowane do realizacji przez gminy: Płośnica, Iłowo-Osada i Lidzbark po pozyskaniu dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Dodał: Benedykt Perzyński