Powiat Działdowski

A- A+

Powiat Działdowski. Inwestycje i realizacje w 2016 r. i plany na rok 2017.

Na początku ubiegłego roku, na łamach prasy lokalnej i na stronie: www.powiatdzialdowski.pl (link do artykułu: http://powiatdzialdowski.pl/portal/?p=29301), informowaliśmy o planach i zamierzeniach Powiatu Działdowskiego na 2016 r. Zgodnie z przewidywaniami był to pracowity dla nas wszystkich czas, a w ostatecznym rozliczeniu także satysfakcjonujący. Podjęte działania, również z gminami, dały konkretne efekty, które w formie podsumowania w niniejszym zestawieniu pragniemy zaprezentować, informując jednocześnie o planach powiatowych jednostek organizacyjnych na 2017 r.

 

Galeria

Realizacje drogowe w 2016 roku.

Powiat Działdowski przeznaczył na wsparcie gmin w zakresie współfinansowania inwestycji drogowych w 2016 r. kwotę 548 828,00 zł, natomiast w przyszłym roku planuje ją zwiększyć do 1 108 100 zł. Przedsięwzięcia te będą realizowane, lub planowane do realizacji z wykorzystaniem środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Udział Powiatu Działdowskiego, jako partnera przy realizacji ww. zadań  poprzez ich współfinansowanie, pozwoli gminom na uzyskanie wyższej punktacji przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie składanych w ramach tego programu. Warto podkreślić, że pomoc finansowa jest udzielana w ramach dobrej, wzajemnej współpracy samorządu powiatu i samorządów gminnych.

Przedsięwzięcia realizowane w 2016 r. z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”:

1. Przebudowano drogę gminną Gródki-Przełęk Kościelny.

Powiat Działdowski udzielił Gminie Płośnica pomocy finansowej w wysokości 198 828,00 zł na przedsięwzięcie pt. „Przebudowa drogi gminnej Gródki–Przełęk Kościelny”. Całkowita wartość tego zadania po przetargu wyniosła 779 716,43 zł. Koszt inwestycji został pokryty ze środków: Powiatu Działdowskiego – 198 828,00 zł, Gminy Płośnica – 191 030,43 zł i budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”– 389 858,00 zł.

2. Przebudowano drogę gminną Kiełpiny – Wąpiersk.

Gmina Lidzbark zakończyła w 2016 r. realizacje projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny – Wąpiersk od km 0+0,15,00 do km 3+866,72 km”, na który uzyskała pomoc finansową Powiatu Działdowskiego w wysokości 350 000,00 zł oraz pozyskała środki budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 686 429,00 zł.. Wartość projektu po przetargu wyniosła 1 372 859,59 zł, natomiast środki Gminy Lidzbark wyniosły 336 430,59 zł.

3. Przebudowano drogę powiatową nr 1288N Wielki Łęck-Płośnica-Skurpie-Burkat od km 6+425 do km 12+450 o długości 6,025 km

Powiat Działdowski w 2016 r. zakończył realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1288N na odcinku 6,025 km od Płośnicy do Skurpia. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 1 247 444,73 zł, w tym: środki Powiatu Działdowskiego – 311 861,73 zł, pomoc finansowa z Gminy Płośnica – 311 861 zł oraz pozyskane środki z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 623 722 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonano nową nawierzchnię o szerokości 5,5m na długości 5,8km i o szerokości 6m w Skurpiu na długości 0,2km, uzupełniono pobocza, wybudowano zatoki autobusowe w Skurpiu i Rutkowicach oraz wprowadzono oznakowanie poziome jezdni. Odbiór końcowy i przekazanie ww. inwestycji do eksploatacji nastąpiło 7 października 2016 r. Przebudowa drogi, w tym wykonanie nowej nawierzchni wpłynie na zmniejszenie zapylenia, ograniczy hałas i drgania oraz emisję spalin, a także poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne.

Galeria

4. Przebudowano drogę powiatową nr 1280N na odcinku Jeleń-Wąpiersk z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego.

30 września 2016 r. zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku Jeleń – Wąpiersk, tj. od km 5+312,40 do km 6+004,17, wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Odbioru końcowego robót dokonano 13.10.2016 r. W ramach inwestycji przebudowano pobocza drogi powiatowej nr 1280N z odwodnieniem, wykonano ciąg pieszo–rowerowy o długości 692 m oraz zjazdy. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 408 086,18 zł i został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Działdowskiego – 204 043,18 zł oraz Gminy Lidzbark – 204 043 zł.

Galeria

5. Przebudowano most i dojazdy w Gnojenku w ciągu drogi powiatowej nr 1363N.

Powiat Działdowski pozyskał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację w 2016 r. inwestycji pt. „Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363 N, JNI 01003835”  w wysokości blisko 200 tys. zł. „Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363 N, JNI 01003835” oraz „Przedłużenie przebudowy dojazdów do mostu w miejscowości Gnojenko” została zrealizowana w 100 % i odebrana. Jej całkowita wartość wyniosła 394 308,97 zł, w tym środki Powiatu Działdowskiego w wysokości 198 991,97 zł oraz dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 195 317 zł.
Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe jezdni i elementów mostowych, pogrubienie płyty pomostu betonem, izolację powierzchni betonowych i płyty mostu, odwodnienie mostu (studnie ściekowe, separatory lamelowe i przykanaliki rurowe), montaż barieroporęczy mostowej i bariery ochronnej, regulację i umocnienie koryta rzeki z umocnieniem brzegów faszyną w obrębie mostu, wzmocnienie płyt przejściowych betonem zbrojonym z pogrubieniem płyty pomostu.

Przedsięwzięcia drogowe planowane do realizacji w 2017 r. z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

1. Rada Powiatu Działdowskiego podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Płośnica w wysokości 280 500,00 zł na realizację w 2017 r. projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780 i 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 100 000 zł, w tym środki Gminy Płośnica – 269 500 zł. Przebudową planuje się objęcie trzech odcinków dróg łączących się z sobą funkcjonalnie o łącznej długości ok. 800 mb.

2. Rada Powiatu Działdowskiego zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Iłowo-Osada na realizację w 2017 r. inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N: ulice Wierzbowska i Kościelna oraz dróg gminnych nr 188019 ul. Sportowa (do ulicy Kraszewskiej) i nr 188027 ul. Kraszewska w miejscowości Narzym”, etap II, w wysokości 500 000 zł. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia w 2017 r. to 1 975 835,53 zł, w tym środki Gminy Iłowo-Osada – 487 918,53 zł.

3. Rada Powiatu Działdowskiego podjęła również uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Lidzbark na realizację w 2017 r. projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 184048N Nick – Zdrojek na odcinku od 0+000 km do 2 + 246 km” w wysokości 327 600 zł. W wyniku realizacji zadania planuje się przebudowę drogi o długości 2,246 km. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 310 000 zł, w tym środki Gminy Lidzbark 327 400,00 zł.

Łącznie Powiat Działdowski przeznaczył na wsparcie gmin w 2017 r. w zakresie realizacji inwestycji drogowych kwotę – 1 108 100 zł. Wyżej wymienione zadania są planowane do realizacji przez gminy: Płośnica, Iłowo-Osada i Lidzbark w 2017 r. po pozyskaniu dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00”.

Powiat Działdowski złożył w 2016 r. wniosek do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00”. Projekt obejmuje przebudowę drogi o długości 5,427 km. Planowany koszt realizacji 2 377 438,58 zł, w tym środki Powiatu Działdowskiego – 582 472,58, pomoc finansowa z Gminy Płośnica – 606 247,00 zł i budżetu państwa – 1 188 719 zł. Nasz wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 2 377 438,58 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania opiewa na sumę 1 188 719,00 zł.

Na zatwierdzonej liście rankingowej znalazły się również wnioski: Gminy Miasto Działdowo, dotyczący przebudowy ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej–Curie, Chopina, Grunwaldzka wraz z infrastrukturą techniczną, na kwotę 6 584 208,91 zł (wnioskowana kwota dofinansowania: 3 000 000 zł),  Gminy Płośnica, dotyczący przebudowy drogi gminnej oraz przebudowy dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na kwotę 1 100 000 zł (wnioskowana kwota dofinansowania: 550 000 zł),  Gminy Iłowo-Osada, dotyczący przebudowy dróg gminnych nr 188019N ulica Sportowa (do ulicy Kraszewskiej) i nr 188021N ulica Kraszewska w miejscowości Narzym od km 0+000 do km 0+754 na kwotę 1 975 835,53 zł (wnioskowana kwota dofinansowania: 987 917 zł) oraz Gminy Lidzbark dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 184048N Nick – Zdrojek na kwotę 1 310 000 zł (wnioskowana kwota dofinansowania: 655 000 zł).

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1274N Gronowo-Rybno.

29 sierpnia 2016 r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarł z Powiatem Działdowskim umowę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację projektu: „Przebudowa drogi powiatowej 1274N Gronowo–Rybno”. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Rozpoczęcie prac nastąpiło w grudniu 2016 r. i zakończy się w 2017 r. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi m. in.: poprawa dojazdu mieszkańców do przedszkoli, szkół, miejsc pracy, opieki zdrowotnej, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu działdowskiego, a także możliwy będzie szybszy, sprawniejszy i bezpieczniejszy dojazd karetek, samochodów policji i straży pożarnej na ewentualne miejsca zdarzeń. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1 072 984,77 zł brutto, a źródła jej finansowania zgodnie z zawartymi umowami i aneksami są następujące: środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 –  682 740,00 zł, co stanowi 63,63% wartości projektu, środki Powiatu Działdowskiego – 145 122,77 zł, pomoc finansowa Gminy Rybno – 145 122,00 zł, środki Nadleśnictwa Lidzbark – 100  000,00 zł. Roboty budowlane obejmą 4,416 km. Na odcinku o długości 4,170 km, od miejscowości Gronowo do skrzyżowania z drogą do miejscowości Kopaniarze, planowane jest wyrównanie istniejącej nawierzchni masą betonu asfaltowego oraz ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy betonu asfaltowego. Po przebudowie jezdnia na terenie niezabudowanym będzie miała szerokość 4,5 m, a pobocza będą obustronne o szerokości 1,0 m z kruszywa naturalnego. Na tym odcinku zaplanowano też wykonanie: zatoki autobusowej z kostki betonowej wraz z peronem, 13 zjazdów na drogi leśne o nawierzchni z betonu asfaltowego i 4 sztuk o nawierzchni żwirowej grubości 20 cm i oznakowania poziomego w postaci krawędziowych linii poziomych. W Rybnie na ul. Leśnej jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m oraz wykonany zostanie po prawej stronie drogi jednostronny chodnik o szerokości 2 m z krawężnikiem betonowym, natomiast po lewej stronie pobocze z kruszywa o szerokości 1 m. Planowane jest też ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy betonu asfaltowego. Przewiduje się również wykonanie zjazdów indywidualnych przez chodnik do posesji z kostki betonowej oraz zjazdów na drogi lokalne o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto na ulicy Leśnej zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Plan zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie w  2017 r.

LP

Nazwa i opis robót, nr drogi i nazwa odcinka

Plan wartości robót i źródła finansowania

1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00

2.377.439

Powiat:        582.473
Gm.Pł.:         606.247
Budż.P.:     1.188.719

2

Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo – Rybno,
od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,50 do km 7+605 o łącznej dług. 4,416km

1.650.233

Powiat:         194.649
Gm.Rybno:   249.648
PROW.:     1.205.936

3

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1593N na odcinku o długości 1400 mb do miejscowości Pruski

600.000

Powiat:         300.000
Gm.Iłowo.:   300.000

4

Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1255N i nr 1290N w m. Płośnica

20.000

Powiat:           10.000
Gm.Płośnica.: 10.000

5

Wykonanie ustawienia poręczy energochłonnych w m. Jabłonowo w ciągu drogi powiatowej nr 1294N

24.000

Powiat:           12.000
Gm.Płośnica.: 12.000

6

Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Zalesie w ciągu drogi powiatowej nr 1300N

50.000

Powiat:           25.000
Gm.Płośnica.:25.000

7

Przebudowa chodnika w m. Niechłonin w ciągu drogi powiatowej nr 1361N

108.000

Powiat:           54.000
Gm.Płośnica.: 54.000

8

Przebudowa chodnika w m. Rutkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1288N

13.000

Powiat:             6.500
Gm.Płośnica.:   6.500

9

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1349N od drogi wojew.nr 538 Jeglia-Gronowo

40.000

Powiat:            20.000
Gm.Rybno:     20.000

10

Przebudowa drogi powiatowej nr 1373N na odcinku od skrzyżowania z drogą W-538 do wiaduktu kolejowego

82.366

Powiat:            42.366
Gm.Rybno:      40.000

11

Przebudowa drogi powiatowej nr 1255N w m. Prusy

40.000

Powiat:            20.000
Gm.Rybno.:    20.000

12

Przebudowa chodnika w m. Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej nr 1280N

21.000

Powiat:           10.500
MiG L-k.:       10.500

13

Przebudowa chodnika w m. Adamowo w ciągu drogi powiatowej nr 1298N

76.000

Powiat:            38.000
MiG L-k.:        38.000

14

Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Jamielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1353N

36.000

Powiat:            18.000
MiG L-k.:        18.000

15

Kontynuacja przebudowy chodnika w m. Bryńsk w ciągu drogi powiatowej nr 1353N

60.000

Powiat:            30.000
MiG L-k.:        30.000

16

Przebudowa parkingu w m. Dłutowo Nowe w ciągu drogi powiatowej nr 1294N

20.000

Powiat:            10.000
MiG L-k.:        10.000

17

Przebudowa chodnika w m. Bełk w ciągu drogi powiatowej nr 1292N

40.000

Powiat:             20.000
MiG L-k.:         20.000

18

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363N w m. Księży Dwór

20.000

Powiat:             10.000
Gm.Dz-wo.:     10.000

19

Przebudowa chodnika w m. Petrykozy w ciągu drogi powiatowej nr 1363N

48.000

Powiat:             24.000
Gm.Dz-wo.:     24.000

20

Przebudowa chodnika w m. Gnojno w ciągu drogi powiatowej nr 1363N

48.000

Powiat:             24.000
Gm.Dz-wo.:     24.000

21

Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Turza Wielka w ciągu drogi powiatowej nr 1373N

280.000

Powiat:           140.000
Gm.Dz-wo.:   140.000

22

Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą W544

181.990

Powiat:             91.990
Gm.Dz-wo.:     90.000

23

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1587N

135.000

Powiat:             35.000
Miasto Dz-wo:100.000

24

Przebudowa chodnika w m. Działdowo ul. Księżodworska (od ul.Kajki do ul.Sienkiewicza) w ciągu drogi powiatowej nr 1363N

48.000

Powiat:             24.000
Miasto Dz-wo: 24.000

25

Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304N na odcinku między Przełękiem a Jabłonowem

40.000

Powiat:            40.000

OGÓŁEM

6.059.028

Powiat:          1.782.478
Gminy:          1.881.895
Budż.P.:        1.188.719
PROW:         1.205.936

Realizacja i planowanie inwestycji oświatowych w 2016 i 2017 r.

Projekty tzw. „miękkie”.

Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie, Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, Zespół Szkół w Malinowie, Zespół Szkół w Lidzbarku, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku i Powiatowa Biblioteka  Pedagogiczna w Działdowie uczestniczyły w realizacji Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego głównym celem jest poprawa stanu czytelnictwa. Powiat pozyskał środki w wysokości 40 600 zł przy wkładzie własnym w wysokości 10 150 zł na zakup nowości wydawniczych.

Międzynarodowe projekty oświatowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w 2016 r.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie w maju 2016 r., korzystając z programu Erasmus+, odbyli praktyki zawodowe w Monachium w ramach projektu: „Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy – +” oraz w Berlinie z projektu „Kształcenie zawodowe na miarę potrzeb unijnego rynku pracy”.

Zespół Szkół w Lidzbarku zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. 4 maja 2016r., w ramach współpracy z Burmistrzem Lidzbarka, zorganizowano I Forum informacyjno–promocyjne  rynku pracy i kształcenia zawodowego w Lidzbarku. W spotkaniu udział wzięli lokalni pracodawcy, którzy przedstawili swoje miejsca pracy oraz warunki zatrudnienia. Jednym z tematów było „Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy”, podczas którego lokalni przedsiębiorcy przedstawili gimnazjalistom klas trzecich możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników w konkretnych zawodach lub specjalnościach, dających gwarancję zatrudnienia w niedalekiej przyszłości na lokalnym rynku pracy. Od roku 2011 r. w szkole odbywa się corocznie Dzień Otwarty Szkoły, w ramach którego prezentowane jest gimnazjalistom i ich rodzicom kształcenie zawodowe prowadzone na poziomie ZSZ i technikum. Takie spotkanie, w którym uczestniczyli pracodawcy, zostało zorganizowane również w tym roku (25 maja). W tych lokalnych targach nauki  i pracy uczestniczyli  przedsiębiorcy, firmy, partnerzy szkoły, urzędy pracy, OHP oraz grupa 250 gimnazjalistów z gminy Lidzbark i ościennych gmin.

„Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” to nazwa projektu (poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe z EFS) dla uczniów Technikum i ZSZ w ZS w Lidzbarku, zwiększającego ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy z nowymi kompetencjami oraz doświadczeniem nabywanym w trakcie staży, szkoleń, profesjonalnego wsparcia. Szacunkowa wartość projektu to 216 700 zł.   Projekt  zakłada realizację w latach  2016 – 2017 i dotyczy dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku realizowany jest projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość”, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli, wyposażenie  szkoły  w  pomoce  dydaktyczne  i  narzędzia  technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. We współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej zrealizowano dwa projekty: „Młody obywatel na sportowo” – ukierunkowany na kształtowanie postaw obywatelskich, włączanie uczniów w działalność na rzecz środowiska lokalnego i popularyzowanie aktywnego stylu życia, i drugi – „Włącz się. Młodzi i media” – realizowany w formie warsztatów dziennikarskich z podkreśleniem problematyki zagrożeń w sieci. Akcja „Biegnij szkoło” – finansowana przez PZU przeprowadzona została w ramach kształtowania zdrowego stylu życia. W LO w Lidzbarku zorganizowano Powiatowy Konkurs Astronomiczny i Powiatowy Konkurs Recytatorski a w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w szkole realizowano zajęcia sportowe, warsztaty psychoedukacyjne i imprezy  pod nazwą Dni Profilaktyki.

W Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie zrealizowano projekt: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (RPO). W ramach projektu zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia dotyczące wsparcia zawodowego oraz międzykulturowego. W dniach 1-15 lipca 2016 roku dziesięcioro uczniów wyjechało do Grecji. W praktykach wzięli udział uczniowie klas III w zawodach: technik leśnik i technik informatyk. Projekt miał na celu umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez współpracę z pracodawcami.

Od września 2016 r. szkoła bierze udział w projekcie: „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie–Osadzie”. Projekt obejmuje współpracę z pracodawcami w celu opracowania programu stażu, diagnozę uczniów, kursy zawodowe oraz szkolenia, tzw. “miękkie”, płatne staże, transport oraz ciepły posiłek dla uczniów. Wkładem własnym szkoły jest zapewnienie sal oraz podjęcie współpracy z pracodawcami ukierunkowanej na podejmowanie działań w zakresie rozwoju uczniów ZSZ, umożliwiając im zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

W Zespole Szkół w Malinowie w roku 2016 realizowany był projekt wspófinansowany ze środków unijnych (z RPO Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego): „Jak zawsze Malinowo kształci zawodowo”. Wartość projektu to 429 306,00 zł, zaś wartość dofinansowania – 386 375,40 zł. Celem projektu było podniesienie kompetencji pracowniczych u 26 uczniów z kierunków: Technik hotelarstwa oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych z ZS w Malinowie. Zdobyta wiedza została zastosowana w praktyce w ramach staży u pracodawców. Ponadto wykonano projekt budowlany termomodernizacji budynków szkolnych oraz audyt energetyczny i oświetlenia.

Projekty realizowane przez szkoły tworzą uczniom warunki do indywidualnego, społecznego i edukacyjnego rozwoju, umożliwiają udział w zagranicznych stażach i praktykach, zapewniają podniesienie jakości nauczania oraz wzrost kompetencji zawodowych uczniów, co pozwala na zwiększenie szans młodzieży na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Projekty międzynarodowe w oświacie zaplanowane na 2017 r.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie przygotował praktyki zawodowe dla uczniów, które rozpoczną się w maju 2017 r. w ramach realizacji projektu pt. „W kierunku nowej jakości kształcenia zawodowego – staże dla technika handlowca i technika logistyka”. Kolejne wnioskowane przygotowane projekty to: „Wyposażenie czterech pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w ZSZ Nr 1 Działdowo” (RPO), „Kształcenie zawodowe na miarę potrzebującego rynku pracy – staż dla technika mechatronika i elektryka w ZSZ nr 1 w Działdowie” (Erasmus+).

W Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia umożliwiające  rozbudowę sieci internetowej oraz modernizację pracowni ekonomicznej. Realizacja projektu „Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów: technik ekonomista i technik informatyk w ZS Nr 1 Działdowo” (RPO).

W Zespole Szkół w Lidzbarku przygotowane są do realizacji następujące projekty: „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość”, „Klucz  do kompetencji  technikum w Lidzbarku” oraz „Wzrost jakości kształcenia w Zespole Szkół w Lidzbarku”.

W Zespole Szkół w Malinowie czekają na realizację następujące projekty: pierwszy, „Wiedza i doświadczenie to pewne zatrudnienie”. Wartość projektu: 372 122,00 zł, realizacja od lutego 2017 r. i  drugi, „Zawodowo i stażowo”. Wartość projektu: 292 526,00 zł,  realizacja od września 2017 r. oraz trzeci, Jak zawsze Malinowo kształci zawodowo” -kontynuacja projektu z 2016 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie–Osadzie przygotował do realizacji projekty: „Dobre kształcenie to podstawa sukcesu”, „Leśnik i informatyk szansą na zatrudnienie”, których główną ideą jest zwiększenie zatrudnienia uczniów ZSZ w Iłowie–Osadzie, poprzez poprawę kształcenia zawodowego. „Wyposażenie pracowni komputerowych ZSZ w Iłowie – 2016” wiąże się z wyposażeniem dwóch pracowni w stanowiska dydaktyczne dla uczniów oraz „Technik mechanik – operator obrabiarek skrawających” – ten projekt ma na celu utworzenie pracowni obrabiarek i symulatorów CNC.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznym w Lidzbarku przystąpiło do realizacji projektu pt. „Projekt na przyszłość”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Wartość projektu to 123 773,29 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród 8 nauczycieli i 20 uczniów liceum poprzez wykorzystanie narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). Projekt realizuje takie działania jak zakup sprzętu (laptopy, tablice interaktywne), kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania narzędzi TIK, a także zajęcia dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, Zespół Szkół w Malinowie i Zespół Szkół w Lidzbarku w 2017 roku wezmą udział w projekcie z Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa pt. „Szkoła badaczy – droga do zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych”. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019. Projekt ma na celu wzmocnienie systemu wsparcia w zakresie zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych poprzez wypracowanie i testowanie w szkołach o kształceniu zawodowym nowego modelu pracy szkół zawodowych i techników z pracodawcami.

Inwestycje oświatowe zrealizowane w 2016 r.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół  nr 1 w Działdowie.

W październiku 2016 r. zakończyła się budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego  na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. Boisko jest przystosowane do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i tenisa ziemnego oraz odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia do tych dyscyplin sportowych. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 408 554,92 zł. Na jego realizację Powiat Działdowski pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016” w wysokości 115 000 zł, natomiast pozostała kwota 293 554,92 zł pochodzi z budżetu powiatu. Umowa w tej sprawie została zawarta 5 września 2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki oraz Powiatem Działdowskim. Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, procesów edukacyjnych i szkoleniowych związanych z uprawianiem sportu, a w godzinach popołudniowych dostępny dla uczniowskich klubów sportowych oraz mieszkańców powiatu, w tym również osób niepełnosprawnych – dzięki likwidacji barier architektonicznych.

2. Również w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie wybudowano ogrodzenie od strony ul. Grunwaldzkiej. Wartość usługi to 44 513,53 zł. Dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego działki nr 134/2 przy ul. Grunwaldzkiej 4A w Działdowie wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu po zakończeniu robót (koszt  9 300,00 zł).

3. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie wykonano remont holu oraz niektórych pracowni przedmiotowych, przeprowadzono też budowę studzienki kanalizacyjnej wód opadowo-roztopowych oraz wymieniono lub zmodernizowano wyposażenie w kilku salach lekcyjnych.

4. W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku wykonano m.in.: adaptację pomieszczenia na potrzeby szatni (koszt 24 544,50 zł), zakupiono wyposażenie do szatni (koszt 11 510,34 zł), wykonano remont schodów wejściowych do budynku (koszt 4385 zł) oraz wymalowano korytarze.

5. W Zespole Szkół w Lidzbarku zrealizowano termomodernizację budynku II oraz prace remontowo-budowlane związane z adaptacją sali na zajęcia praktyczne dla uczniów  technikum budownictwa.

6. W Zespole Szkół w Malinowie przeprowadzono remonty toalet, łącznika prowadzącego do sali gimnastycznej oraz dachu budynków głównego i dydaktycznego.

Plany inwestycyjne w oświacie na 2017 r.

Galeria

1. Wybrany został projekt nowego budynku pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie w roku 2016 zrealizowała ważne przedsięwzięcie jakim było opracowanie dokumentacji technicznej jej nowej siedziby, która ma powstać przy ulicy 11-go Listopada w Działdowie. Inwestorem jest Powiat Działdowski. Projekt wykonała firma projektowa „Eko-Archiplan” z Działdowa. W nowej siedzibie poradni, oprócz gabinetów specjalistycznych, jest zaplanowana m.in. wielofunkcyjna sala szkoleniowa, sala wczesnego wspomagania rozwoju, sala integracji sensorycznej, pomieszczenia do pracy z grupami (socjoterapia, ruch rozwijający Weroniki Sherborne). Budynek ma być przyjazny dla dzieci, m.in. poprzez istniejące poczekalnie dla rodziców z małymi dziećmi oraz mały plac zabaw przed budynkiem. Klienci korzystający z usług poradni nie powinni mieć problemów z parkowaniem pojazdów, gdyż przeznaczone będzie na to min. 15 miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych, będzie posiadał windę i wszelkie inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zbudowanie nowej siedziby umożliwi poszerzenie usług poradni, na które czeka środowisko, a które w obecnych warunkach lokalowych nie mogą być realizowane. W 2016 r. poradnia zorganizowała i przeprowadziła konferencję dla nauczycieli pt. “Inteligencja, a funkcjonowanie szkolne uczniów” oraz współuczestniczyła w konferencji powiatowej pt. “Zrozumieć Autyzm” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. W 2017 r. będzie zrealizowana budowa nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie przy ul. 11 Listopada być może, w której odbędzie się planowana w 2017 roku konferencja dla nauczycieli i rodziców pt. „Uzależnienia behawioralne”.

2. W Zespole Szkół w Malinowie w ramach RPO WIM 2014-2020 z poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – szkoła aplikuje o dofinansowanie  projektu pn. Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie”.

3. W Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie planuje się wykonać nowe ogrodzenie panelowe 3D wraz z podmurówką systemową posesji szkoły.

4. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie planuje się dokonać naprawy pokrycia dachowego oraz wykonać demontażu ogrodzenia oraz montażu nowego ogrodzenia od  ul. Dąbrowszczaków.

5. W Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie planuje się wyremontować i wykonać dokumentację projektową wykonawczą wraz z niezbędnymi urządzeniami przystosowania wejścia głównego do obowiązujących przepisów.

6. W Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznym w Lidzbarku w  okresie  od czerwca  2017 r.  do lipca  2018r .  w ramach realizacji „Projektu na przyszłość” o wartości 236 294,56 zł prowadzone będą zajęcia dotyczące korzystania  z  technologii  informacyjno-komunikacyjnych i rozwijania kompetencji informatycznych przez następujące działania:

  • wyposażenie  szkół  lub  placówek  systemu  oświaty  w  pomoce  dydaktyczne  oraz  narzędzia  TIK  niezbędne  do  realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu Oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
  • kształtowanie  i  rozwijanie  kompetencji  cyfrowych  uczniów,  w  tym  z  uwzględnieniem  bezpieczeństwa  w  cyberprzestrzeni  i wynikających z tego tytułu zagrożeń. W związku z tym zaplanowano dodatkowo modernizację stanowiska przeznaczonego do przetwarzania danych osobowych (zakup komputera z oprogramowaniem i mebli  za kwotę 4468 zł i modernizację biblioteki szkolnej za kwotę 9285 zł.

Galeria

Inwestycje SPZOZ w Działdowie w 2016 r.

W 2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zrealizował szereg inwestycji zmierzających do modernizacji placówki i poprawy jakości usług dla pacjentów. Znaczną część inwestycji przeprowadzono dzięki środkom finansowym  Powiatu Działdowskiego.

1. Przebudowa bloku pralni na pomieszczenia administracji.

Największą inwestycją budowlaną 2016 r. w SPZOZ w Działdowie była przebudowa dawnego bloku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe dla potrzeb administracji szpitala. Celem tej inwestycji było uzyskanie wolnej przestrzeni w budynku przy wejściu głównym do szpitala, którą można będzie przeznaczyć na działalność medyczną. W 2017 r. na parterze budynku głównego zlokalizowane zostaną: Dział Izby Przyjęć oraz kilka poradni specjalistycznych z poczekalniami. Nowe lokalizacje działalności medycznej poprawią dostępność usług i komfort pacjenta. Inwestycję zrealizowano za 849 207,31 zł, przy znacznym udziale środków z Powiatu Działdowskiego, który przeznaczył na ten cel 700 000,00 zł. Przebudowanych zostało ok. 400 m2 powierzchni, które użytkowane będzie przez dyrekcję, księgowość, dział płac, kadry i dział zamówień publicznych. Uzyskano nową salę konferencyjną o powierzchni ok. 60 m2. W obiekcie znajdują się wymagane prawem pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Obiekt wyposażono w instalacje elektryczne i sanitarne z mechaniczną wentylacją z rekuperencją.

Galeria

2. Dostosowanie budynków do wymogów przeciw pożarowych.

Druga inwestycja budowlana wykonana w 2016 r. to dostosowanie budynków SPZOZ w Działdowie do wymogów ppoż. wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu i chroniące przed zadymieniem. Koszt tej inwestycji wyniósł 338 250,00 zł, przy dofinansowaniu z Powiatu Działdowskiego w kwocie 300 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej inwestycji SPZOZ w Działdowie wykonał część obowiązków polegających na dostosowaniu obiektów szpitala do obowiązujących przepisów ppoż. Zrealizowano zakres rzeczowy obowiązków znacząco eliminujący bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wykonano wydzielenie stref pożarowych, związanych z trzema bocznymi klatkami schodowymi, dzięki którym skrócono drogi ewakuacyjne do przestrzeni bezpiecznych.

Galeria

3. Sprzęt dla Ratownictwa Medycznego.

Ubiegły rok to czas kolejnych inwestycji w sprzęt medyczny dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ze środków powiatowych, za kwotę 301 201,52 zł, zakupiono ambulans medyczny z wyposażeniem typu C.  Kolejna inwestycja w ratownictwo to zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Za kwotę 30 150,00 zł zakupiono: Aparat EKG, 3 łóżka szpitalne Egerton Novo, łóżko szpitalne Egerton Master 2, wózek do przewożenia chorych oraz  materace do łóżek szpitalnych Egerton. Dotacja Powiatu Działdowskiego na ten cel wyniosła 29 700,00 zł. Oprócz sprzętu dla SOR, w minionym roku zakupiono sprzęt dla zespołów ratownictwa medycznego: defibrylator LIFEPAK 15 z wyposażeniem i 3 krzesełka kardiologiczne Stair Pro 6252, wyposażone w gąsienicowy system płozowy do zjeżdżania po schodach. Na ten zakup Powiat Działdowski przekazał szpitalowi środki w kwocie 72 500,00 zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 98 469,62 zł.

Galeria

4. Inwestycje w sprzęt medyczny dla oddziałów szpitalnych i pracowni.

W 2016 r. SPZOZ w Działdowie zakupił do pracowni USG aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem, o wartości 309 000,00 złotych. Do stacji dializ trafiły dwa aparaty do hemodializ o wartości po 30 564,00 zł za każdy, a blok operacyjny wzbogacił się o nowy zestaw urządzeń do mozaikoplastyki (22.680,00 zł). W trosce o dobro pacjentów leżących, na oddziały szpitalne trafiło 11 nowych materaców przeciwodleżynowych Trancell. Na ten zakup SPZOZ w Działdowie wydało kwotę 26 378,00 zł.

Inwestycje w SPZOZ w Działdowie w 2017 r.

Powiat Działdowski. Inwestycje i realizacje w 2016 r. i plany na rok 2017.

1. W 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie wybuduje nowe lądowisko dla śmigłowców ratowniczych. W listopadzie ubiegłego roku, projekt “Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego. Wartość projektu to 898 739, 35 złotych, a kwota dofinansowania z POIS wynosi 716 880, 95 złotych. Lądowisko składać się będzie ze strefy końcowego podejścia i startu – pole wzlotów, strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) oraz drogi technicznej zapewniającej dojazd do TLOF. Celem nadrzędnym, określonym dla Projektu jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania. Nowe lądowisko dla śmigłowców ratowniczych umożliwi operowanie zespołów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego o każdej porze dnia i nocy, zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z tzw. transportem międzyszpitalnym.

2. W planie inwestycyjnym SPZOZ w Działdowie na 2017 r. znajduje się inwestycja rozbudowy szpitala, poprzez budowę budynku mieszczącego nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddział urazowy. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu budowlanego inwestycji, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Projekt budowy nowego bloku szpitalnego ma szansę na otrzymanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

3. SPZOZ w Działdowie przygotowuje także alternatywny wariant inwestycji dla budowy nowego skrzydła szpitala. Gdyby inwestycja budowlana nie uzyskała dofinansowania ze środków RPO, zakład planuje zrealizować inwestycję zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, na potrzeby poszczególnych komórek szpitala, za sumę ponad 3 milionów zł.

Realizacje w sferze społecznej, opiekuńczej i rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie realizował w 2016 r. dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim (II)” (o wartość to 2 048 217,57 zł)  jest skierowany do 213 bezrobotnych powyżej 29. roku życia realizujących Indywidualne Plany Działania, z których 180 zostanie skierowanych do odbycia stażu i objętych pośrednictwem pracy, natomiast 33 osoby zostały objęte pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

Drugi projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim (II)”., (o wartości 2 216 459,48 zł), skierowany był do 187 bezrobotnych w wieku 18-29 lat, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. 160 osób zostało skierowanych do odbycia stażu, a 27 otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wszyscy uczestnicy zostali objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym. Działania te nakierowane są na zdobycie przez bezrobotnych nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych oraz podjęcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Dodatkowo PUP w Działdowie ze środków rezerwy realizował następujące przedsięwzięcia:

  • roboty publiczne w regionach wysokiego bezrobocia, gdzie pozyskane środki w wysokości 179 300 zł przeznacza na aktywizację 19 bezrobotnych w formie robót publicznych,
  • program aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ujętych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dzięki pozyskanym środkom w kwocie 373 000 zł aktywizuje 69 osób w formie szkolenia, prac interwencyjnych i staży.

PUP w Działdowie realizował również program „Praca dla młodych”. Od 1 stycznia 2016 r. bezrobotni do 30. roku życia, zarejestrowani w PUP oraz pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą korzystać z nowego instrumentu rynku pracy wprowadzonego ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzone rozwiązanie przewiduje, że pracodawca lub przedsiębiorca, który podpisze umowę z PUP otrzyma przez 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego w pełnym wymiarze bezrobotnego do 30. roku życia przy zatrudnieniu kandydata przez 24 miesiące. Maksymalna wysokość refundacji wynosi do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne.

W 2017 r. PUP w Działdowie przeznaczy na aktywizację osób bezrobotnych z Funduszu Pracy 14 281 600 zł, z czego: 5 241 163 zł w ramach działań algorytmowych, 319 400 zł na refundację pracodawcy części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia. W 2017 r. również realizowane będą projekty: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim (III) o wartości 3 554 064zł. Projekt kierowany jest do 361 osób bezrobotnych i  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim (III) o wartości 2 166 973 zł. Projekt kierowany jest do 214 osób bezrobotnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowierealizacja programów w 2016 r.

Powiat Działdowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie w 2016 roku realizował pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”(AS) finansowany ze środków PFRON. Realizacja programu umożliwia samorządowi aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. W 2016 roku Powiat Działdowski na realizację programu “AS” otrzymał środki finansowe w wysokości 154.928,30 zł, które zostały wydatkowane na dofinansowania kosztów: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, uzyskania prawa jazdy kategorii B, utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Program jest finansowany ze środków PFRON na rok kalendarzowy. Kolejna edycja programu nastąpi w 2017 r.

Realizowany jest również corocznie Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Na zlecenie Powiatu Program realizuje NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. W 2016 r. w programie wzięło udział 48 beneficjentów stosujących przemoc w stosunku do swoich bliskich. Program prowadzony jest na terenie Aresztu Śledczego w Działdowie.

Dodał: Benedykt Perzyński