Powiat Działdowski

A- A+

Powiat Działdowski pozyskał ponad 1,2 mln zł

Powiat Działdowski pozyskał ponad 1,2 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej 1274N Gronowo – Rybno”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Główny cel operacji przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno, na odcinku: od kilometra 2+070 do kilometra 6+240 i od kilometra 7+358,50 do kilometra 7+605 o łącznej długości 4,416 kilometra, co skróci czas przejazdu o 67 sekund.

29 sierpnia 2016 r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego działali marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz członek zarządu Sylwia Jaskulska, zawarł z Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Działdowskiego, w imieniu którego działali starosta Marian Janicki i wicestarosta Marian Brandt, przy kontrasygnacie skarbnika Urszuli Wojtczyk, umowę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno”. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Opis inwestycji

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017 na drodze powiatowej nr 1274 N od Gronowa do Rybna. Roboty budowlane obejmą 4,416 km. Na odcinku o długości 4,170 km, od miejscowości Gronowo do skrzyżowania z drogą do miejscowości Kopaniarze, planowane jest wyrównanie istniejącej nawierzchni masą betonu asfaltowego oraz ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy betonu asfaltowego. Po przebudowie jezdnia na terenie niezabudowanym będzie miała szerokość 4,5 m, a pobocza będą obustronne o szerokości 1,0 m z kruszywa naturalnego. Na tym odcinku zaplanowano też wykonanie: zatoki autobusowej z kostki betonowej wraz z peronem, 13 zjazdów na drogi leśne o nawierzchni z betonu asfaltowego i 4 sztuk o nawierzchni żwirowej grubości 20 cm oraz oznakowania poziomego w postaci krawędziowych linii poziomych.
W miejscowości Rybno na ul. Leśnej jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m oraz będzie po prawej stronie drogi jednostronny chodnik o szerokości 2 m z krawężnikiem betonowym, natomiast po lewej stronie pobocze z kruszywa o szerokości 1 m. Planowane jest też ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy betonu asfaltowego. Przewiduje się również wykonanie zjazdów indywidualnych przez chodnik do posesji z kostki betonowej oraz zjazdów na drogi lokalne o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto na ulicy Leśnej zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Efekt realizacji projektu dla społeczności

Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi, m. in.:

  • poprawa spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu działdowskiego,
  • usprawnienie dojazdu mieszkańców gminy do siedziby gminy,
  • ułatwienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru wiejskiego w pobliżu drogi przez poprawę dostępności komunikacyjnej terenów,
  • zwiększenie komfortu jazdy dzięki ułożeniu nowej nawierzchni,
  • umożliwienie szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego dojazdu karetek, samochodów policji i straży pożarnej na ewentualne miejsca zdarzeń.

Finansowanie przedsięwzięcia

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 1 895 233 zł, w tym pozyskane przez Powiat Działdowski środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 205 936 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, co stanowi 63,63% wartości projektu. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu Powiatu Działdowskiego – 294 649 zł, Gminy Rybno – 294 648 zł i Nadleśnictwa Lidzbark – 100 000 zł.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Działdowski.

Dodał: Benedykt Perzyński