Powiat Działdowski

A- A+

Wakacje, które są czasem wypoczynku dla młodzieży, to najlepszy okres na przeprowadzenie różnych inwestycji, remontów i przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.

Budujemy boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie dla uczniów i mieszkańców powiatu

W Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie w sierpniu 2016 roku rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz procesów edukacyjnych i szkoleniowych związanych z uprawianiem sportu. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 408 554,92 zł. Boisko będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i tenisa ziemnego oraz wyposażone w trwałe urządzenia do tych dyscyplin sportowych. Obiekt będzie dostępny w godzinach popołudniowych dla uczniowskich klubów sportowych oraz mieszkańców powiatu. Warto dodać, że w ZS Nr 1 w Działdowie wykonano już nowe ogrodzenie oraz wymieniono podłogi w trzech pracowniach przedmiotowych.

Modernizujemy infrastrukturę oświatową

W pozostałych szkołach prowadzonych przez Powiat Działdowski również trwały prace remontowe, np. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie wykonano remont holu i niektórych pracowni przedmiotowych, przeprowadzono budowę studzienki kanalizacyjnej wód opadowo-roztopowych oraz wymieniono i zmodernizowano wyposażenie w kilku salach lekcyjnych. W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku wykonano, m.in.: adaptację pomieszczenia na potrzeby szatni, remont schodów wejściowych do budynku oraz malowanie korytarzy. W Zespole Szkół w Lidzbarku przeprowadzono termomodernizację Budynku II oraz prace remontowo – budowlane związane z adaptacją sali na zajęcia praktyczne dla uczniów  technikum budownictwa, natomiast w Zespole Szkół w Malinowie wykonano remonty toalet, łącznika prowadzącego do sali gimnastycznej oraz dachu budynków głównego i dydaktycznego, a także bieżące naprawy różnych pomieszczeń szkolnych.

Planujemy budowę siedziby Poradni Psychologiczo–Pedagogicznej w Działdowie

Zaawansowane prace trwają nad poprawą warunków funkcjonowania innych placówek.  Powiat Działdowski podjął działania zmierzające do budowy siedziby Poradni Psychologiczo–Pedagogicznej w Działdowie. Obecnie opracowywana jest niezbędna dokumentacja techniczna. W nowym obiekcie planowane są, m. in.: specjalistyczne gabinety do terapii EEG Biofeedback, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii SI (Integracji Sensorycznej) oraz sala szkoleniowa dla rodziców i nauczycieli, a także do pracy z grupami socjoterapeutycznymi. Dzięki temu poradnia poszerzy swoją ofertę i dostosuje ją do zdiagnozowanych potrzeb środowiska lokalnego.

Wspieramy rozwój czytelnictwa

Nasze szkoły i Powiatowa Biblioteka  Pedagogiczna w Działdowie uczestniczą w realizacji Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego głównym celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce. Pozyskane przez Powiat Działdowski środki w ramach ww. programu w wysokości 40 600 zł oraz zaangażowane środki z budżetu powiatu w kwocie 10 150 zł pozwolą na zakup nowości wydawniczych, poprawią dostępność publikacji oraz korzystnie wpłyną na rozwój zainteresowań uczniów przez co zwiększą atrakcyjność oferty bibliotek szkolnych i biblioteki pedagogicznej.

Realizujemy międzynarodowe projekty i planujemy kolejne

Od września 2016 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Działdowski, rozpocznie ponad 1700 uczniów. Czeka na nich nie tylko wykwalifikowana kadra nauczycielska, ale również możliwość udziału w różnych międzynarodowych projektach, ponieważ szkoły realizują wiele przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie w maju 2016 r. z programu Erasmus+ odbyli praktyki zawodowe w Monachium w ramach projektu pt. „Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” oraz w Berlinie z projektu „Kształcenie zawodowe na miarę potrzeb unijnego rynku pracy”. Przed nimi kolejne praktyki zawodowe w maju 2017 r. Szkoła planuje też realizację zadania pt. „W kierunku nowej jakości kształcenia zawodowego”.

Zespół Szkół w Lidzbarku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Przygotowane są też następujące projekty: „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość”, „Klucz  do kompetencji  technikum w Lidzbarku” oraz „Wzrost jakości kształcenia w Zespole Szkół w Lidzbarku”.

W Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia umożliwiające  rozbudowę sieci internetowej oraz modernizację pracowni ekonomicznej, z kolei w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku zadanie „Zaprojektuj swoją przyszłość”, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli, wyposażenie  szkoły  w  pomoce  dydaktyczne  i  narzędzia  technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. W Zespole Szkół w Malinowie opracowano projekty: „Wiedza i doświadczenie to pewne zatrudnienie”, „Zawodowo i stażowo” oraz „Jak zawsze Malinowo kształci zawodowo”, natomiast Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie–Osadzie przygotował do realizacji projekty: „Dobre kształcenie to podstawa sukcesu” oraz  „Leśnik i informatyk szansą na zatrudnienie”. Dodatkowo Powiat Działdowski wspólnie ze szkołami oraz we współpracy z instytucją szkoleniową – Erą Ewaluacji przygotowuje się do realizacji międzynarodowego projektu pt. „Szkoła badaczy – drogą do zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych”.

Projekty realizowane przez szkoły tworzą uczniom warunki do indywidualnego, społecznego i edukacyjnego rozwoju, umożliwiają udział w zagranicznych stażach i praktykach, zapewniają podniesienie jakości nauczania oraz wzrost kompetencji zawodowych uczniów, co pozwala na zwiększenie szans młodzieży na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Pozytywne efekty rekrutacji

Cieszą nas wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Działdowski. Do klas pierwszych zgłosiło się ponad 500 uczniów. Atrakcyjna oferta edukacyjna naszych szkół przyciągnęła również młodych ludzi z powiatów ościennych. Tak korzystne wyniki rekrutacji to wynik wspólnych starań władz samorządowych, dyrektorów szkół i rad pedagogicznych. Z każdym rokiem coraz więcej uczniów wybiera kierunki i specjalności techniczne. 56% absolwentów gimnazjów zdecydowało się kontynuować naukę w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, natomiast 44% w liceach. Największym powodzeniem w liceach cieszyły się klasy o profilu biologiczno – chemicznym, przyrodniczym i politechnicznym. W technikach gimnazjaliści wykazali duże zainteresowanie zawodami: handlowiec, logistyk, leśnik, mechatronik i elektryk. Duża grupa młodzieży wybrała również kierunki: organizacja reklamy, żywienie, budownictwo oraz hotelarstwo. Do najchętniej wybieranych specjalności w zasadniczych szkołach zawodowych należały: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, stolarz, fryzjer.

Placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Działdowski są: dobrze przygotowane do realizacji swoich zadań w roku szkolnym 2016/2017, efektywnie zarządzane, posiadają profesjonalną kadrę pedagogiczną, systematycznie modernizowaną infrastrukturę oraz nowoczesne pracownie przedmiotowe, w tym pracownie kształcenia zawodowego. Warunki lokalowe i wyposażenie zapewniają skuteczną realizację podstawy programowej, a tym samym rozwój uczniów.

Dodał: Benedykt Perzyński