Powiat Działdowski

A- A+

Rok w powiecie – edukacja, praca, usługi administracyjne

Budowa nowego budynku pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie już od lutego br. zostanie zlokalizowana w nowym budynku przy ul. 11 Listopada. W nowej siedzibie poradni, oprócz gabinetów specjalistycznych, znajdują się: wielofunkcyjna sala szkoleniowa, sala wczesnego wspomagania rozwoju, sala integracji sensorycznej i pomieszczenia do pracy z grupami Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, posiada windę i wszelkie inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się 15 miejsc parkingowych. Koszt inwestycji: 2 148 157 zł, z czego 1 488 157 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 660 000 zł to środki PFRON. Ponadto zakupiony został sprzęt komputerowy do nowego budynku poradni za kwotę 60 091 zł ze środków Powiatu Działdowskiego.

Galeria

Realizacja inwestycji oświatowych

W Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie zrealizowany został projekt „Technik mechanik – operator obrabiarek skrawających”. Całkowity koszt dofinansowania projektu wyniósł 432.149,94 ., w tym: środki unijne – 367.327,45 , środki krajowe – 21.607,49 , wkład własny – 43.215,00 . W trakcie realizacji jest kolejny, a mianowicie: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014/2020”, który zakończy się 30 czerwca 2018 r. Całkowity koszt dofinansowania projektu wynosi 249.000 w całości ze środków unijnych.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie zakończył w 2017 r., rozpoczętą w 2016 r., realizację programu Erasmus + „Kształcenie zawodowe na miarę potrzeb unijnego rynku pracy” – staż dla technika mechatronika i elektryka” dzięki któremu 12 uczniów odbyło 3-tygodniowe staże zagraniczne. Wartość projektu: 102 667,18 zł.

Obecnie realizuje I część projektu „W kierunku nowej jakości kształcenia zawodowego – staż dla technika handlowca i technika logistyka” w ramach EFS (2017/2018), dzięki któremu uczestniczący w projekcie uczniowie odbędą 3-tygodniowe staże w Monachium. Wartość projektu: 111 955,38 zł.

Ponadto ZSZ NR 1 w Działdowie, reprezentując Powiat Działdowski, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wyposażenie czterech pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych”  w ramach RPWM.09. 03.01-0002/16-00, Oś priorytetowa  9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie 9.3 – infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 9.3.1 – Infrastruktura kształcenia zawodowego. Koszt całkowity: 1 276 998,46 zł, w tym 194 863,92 zł to środki Powiatu Działdowskiego.

W latach 2017-2019 zrealizowany również zostanie projekt „Eksperci z Działdowa”, którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów o kierunku technik mechatronik i technik elektryk. Wartość projektu to 1 448 853,67 zł, zaś w latach 2018-2019 projekt „Nabywanie doświadczenia zawodowego na unijnym rynku pracy – staż dla technika mechatronika i technika elektryka”, którego celem są 3-tygodniowe staże zawodowe w Wielkiej Brytanii. Wartość projektu: 140 779,49 zł.

Zespół Szkół w Lidzbarku zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe kompetencje –  lepsza przyszłość” rozpoczęty w 2016 r. w ramach konkursu RPWM.02.04.01-IŻ.00-28-001/15, a mający na celu lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Wartość projektu: 244 923,75 zł.

 W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku zrealizowany został projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość”, którego głównym celem było rozwinięcie kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli, wyposażenie  szkoły  w  pomoce  dydaktyczne  i  narzędzia  technologii informacyjno–komunikacyjnej oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. W ramach projektu  zakupiono  sprzęt dydaktyczny ( 16 laptopów, 3 tablice interaktywne, flipcharty), a 21 uczniów szkoły z klas trzecich zdobyło  europejskie certyfikaty potwierdzające ich umiejętności komputerowe –ECDL. Dzięki udziałowi w zajęciach nabyli i doskonalili swoje umiejętności w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych. Potwierdzili je zgodnie z europejskimi standardami, czyli Certyfikatami ECDL, a tym samym podnieśli również  swoją wartość na rynku pracy. Wartość projektu: 123 773,29 zł.

Od  czerwca 2017 do grudnia 2018 r. LO w Lidzbarku realizuje projekt: „Projekt na przyszłość”, w ramach którego,  w I części jego realizacji tj. do końca grudnia 2017 r.,  wydano 158 139, 11 zł na zakup 40 laptopów ze słuchawkami, a 28 uczniów i 6 nauczycieli szkoły wzięło udział w zajęciach komputerowych zakończonych uzyskaniem Certyfikatu ECDL, Od stycznia 2018 r. kolejnych 20 uczniów weźmie udział ww. zajęciach. Wartość projektu: 236 294,56 zł.

  1. Zespół Szkół w Malinowie uczestniczył jako partner w projektach:„Wiedza i doświadczenie to pewne zatrudnienie” w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Lider projektu: Centrum Wiedzy i Nauki Katarzyna Genatowska. Wartość projektu: 382 998,75 zł.
  2. „Zawodowo i stażowo” w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Lider projektu: Centrum Wiedzy i Nauki Katarzyna Genatowska. Wartość projektu: 313 184,10 zł.
  3. Jak zawsze Malinowo kształci zawodowo” w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Lider projektu: Centrum Wiedzy i Nauki Katarzyna Genatowska. Wartość projektu: 429 306 zł.

W ramach ww. projektów uczniowie Zespołu Szkół w Malinowie uczestniczą w warsztatach: kelnerskich, kucharskich, barmańskich i sommelierskich, kursach: obsługi programów recepcyjnych i gastronomicznych,  autoprezentacji, asertywności, prawa jazdy oraz płatnych stażach w renomowanych hotelach i restauracjach.

W Zespole Szkół w Malinowie przygotowano również studium wykonalności termomodernizacji budynku dydaktycznego oraz jego inwentaryzacji ornitologicznej, zmodernizowano ogrzewanie na korytarzu w budynku głównym i przeprowadzono remont pokrycia dachowego na łączniku.

W Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie zrealizowano w kwietniu 2017 r. inwestycję pod nazwą: „Geodezyjne odnowienie granic ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie działki nr 135/11 od ulicy K. Małłka oraz działki 134/2 od strony drogi ewakuacyjnej ul. Grunwaldzkiej 6 oraz wykonano ogrodzenia działki nr 135/11 od ulicy K. Małłka oraz działki 134/2 od strony drogi ewakuacyjnej  ul. Grunwaldzkiej 6” na kwotę  41 770,87 zł. Ponadto, zgodnie  zawartą umową z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim otrzymaliśmy środki na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej na kwotę 6 700,00 zł.

Galeria

Ułatwienie usług administracyjnych

Powiat Działdowski pozyskał w 2017 r. fundusze dofinansowanie realizacji projektu: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” RPO WiM na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR. Całkowita wartość projektu wynosi 3 253 419, 99 zł. Wydatki kwalifikowane wyniosą 3 232 054,99 zł. Dofinansowanie na realizację projektu ze środków UE wynosi 2 747 246,74 zł, natomiast wkład własny Powiatu Działdowskiego to kwota 484 808,25 zł. Zakończenie finansowe realizacji projektu ustalone jest na 31 października 2019 r.

Realizacje w sferze społecznej, opiekuńczej i rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt pod tytułem „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim” o wartości 3 554 064,47 zł. Projekt adresowany był do 371 osób bezrobotnych, z których 310 osób skierowanych zostało do odbycia stażu, 61 osób uzyskało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Efektem zastosowanych działań było zwiększenie aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy, umożliwienie zdobycia przez bezrobotnych nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz podjęcia zatrudnienia i samo zatrudnienia;
  2. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim” o wartości 2 166 972,85 zł. Projekt skierowany był do 219 osób bezrobotnych, z których 200 osób skierowanych zostało do odbycia stażu, 19 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Efektem zastosowanych działań było umożliwienie zdobycia bezrobotnym nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych oraz podjęcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie realizował programy dotyczące promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy i otrzymał środki:

  1. z Funduszu Pracy przyznane algorytmem na finansowanie w 2017 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniosły 5 241 162,68 zł. W ramach powyższego limitu działaniami aktywizacyjnymi objęto 729 osób, realizując m. in. takie formy aktywizacji jak: szkolenia, bony szkoleniowe, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, dofinansowania miejsc pracy oraz działalności gospodarczej;
  2. jako refundację (Art. 150 f) pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w kwocie 3 319 400 zł, w ramach których utworzył 183 miejsca pracy.
  3. z Rezerwy Ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 806 000 zł. Program miał na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Realizowane formy aktywizacji w ramach projektu to: staże, szkolenia, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, dotacje na działalność gospodarczą. Działaniami objęto 117 osób bezrobotnych.
  4. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 297 000 zł z przeznaczeniem na działania ustawowe skierowane do pracodawców. Szkoleniami i studiami podyplomowymi objęto 192 osoby.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński