Powiat Działdowski

A- A+

Powiat Działdowski pozyskał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację w 2016 r. inwestycji pt. „Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363 N, JNI 01003835” w wysokości blisko 200 tys. zł. W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie zawarł 6 lipca 2016 r. umowę z wykonawcą robót, którym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 347 810,05 zł.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • roboty rozbiórkowe jezdni i elementów mostowych,
  • pogrubienie płyty pomostu betonem,
  • izolację powierzchni betonowych i płyty mostu,
  • odwodnienie mostu: studnie ściekowe, separatory lamelowe i przykanaliki rurowe,
  • montaż barieroporęczy mostowej i bariery ochronnej,
  • regulację i umocnienie koryta rzeki z umocnieniem brzegów faszyną w obrębie mostu,
  • wzmocnienie płyt przejściowych betonem zbrojonym z pogrubieniem płyty pomostu.

Nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem z ramienia zamawiającego będzie pełnił Krzysztof Chyliński, a kierownikiem budowy będzie Krzysztof Osiewicz. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 15 października 2016 r.

Dodał: Benedykt Perzyński