Powiat Działdowski

A- A+

Reintrodukcja kuropatwy na terenie powiatu działdowskiego

Zauważając problem, jakim jest postępujący regres liczebności populacji kuropatw, myśliwi z kół łowieckich działających na terenie powiatu działdowskiego (Koło Łowieckie „DZIK” w Lidzbarku, Koło Łowieckie „GŁUSZEC” nr 46 w Nasielsku, Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Olsztynie, Koło Łowieckie „LIS” w Ostródzie, Koło Łowieckie „LOT” w Warszawie, Koło Łowieckie „JELEŃ” nr 2 w Mławie, Koło Łowieckie „SZARAK” w Działdowie, Koło Łowieckie „ŚWIT” w Działdowie i Koło Łowieckie „NEMROD” w Dwukołach), reprezentanci Nadleśnictwa Lidzbark i Nadleśnictwa Dwukoły oraz przedstawiciele Powiatu Działdowskiego, a także następujących gmin: Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica i Rybno zorganizowali się wspólnie i zawarli 10 października 2011 r. w Działdowie porozumienie o współpracy dotyczącej odbudowy populacji kuropatwy na terenie powiatu działdowskiego.

Galeria

Na realizację przedsięwzięcia tj. na zakup 1499 kuropatw, Powiat Działdowski pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 20 000 zł, a wartość całego projektu wyniosła 43 321,10 zł. W celu prawidłowej realizacji projektu został opracowany „Program wsiedleń kuropatw przez koła łowieckie mające obwody łowieckie na terenie powiatu działdowskiego” oraz zarządzeniem starosty działdowskiego została powołana komisja do spraw oceny przygotowania obwodów łowieckich na terenie powiatu działdowskiego do wsiedleń kuropatw, odbioru i rozdysponowania kuropatw między kołami łowieckimi oraz sporządzenia zbiorczego protokołu wsiedleń i zbiorczej inwentaryzacji kuropatw w celu oszacowania uzyskanego efektu ekologicznego. W skład komisji weszli:

  1. Dariusz Szczawiński – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark – przewodniczący komisji,
  2. Jerzy Groblewski – inżynier nadzoru Nadleśnictwa Lidzbark,
  3. Tomasz Drumiński – komendant straży leśnej w Nadleśnictwie Lidzbark,
  4. Józef Spychalski – przedstawiciel kół łowieckich mających obwody na terenie powiatu działdowskiego, członek Koła Łowieckiego „ŚWIT”,
  5. Tomasz Węgrzynowski – radny Rady Powiatu Działdowskiego, członek Koła Łowieckiego „HUBERTUS”.

Natomiast za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, koordynację działań w ramach tego przedsięwzięcia i rozliczenie projektu odpowiada Lidia Nyga – Skwara – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji w Starostwie Powiatowym w Działdowie. Ze swej strony koła łowieckie podjęły liczne działania przygotowawcze m.in. zagospodarowano remizy śródpolne, nasadzono drzewa i krzewy, myśliwi zredukowali liczbę drapieżników, wykonano podsypy do dokarmiania kuropatw po wsiedleniu, a także ambony obserwacyjne.

Galeria

W dniu 9 sierpnia 2012 roku komisja dokonała odbioru kuropatw od ich producenta, a poszczególne koła łowieckie podpisując protokoły odbioru kuropatwy celem zasiedlenia potwierdziły odbiór kuropatw i jednocześnie złożyły oświadczenia, w których zobowiązały się do ich wsiedlenia na odpowiednio przygotowanym terenie swoich obwodów. Koła po wypuszczeniu kuropatw przekażą komisji protokoły wsiedlenia kuropatw wraz z dokumentacją fotograficzną, a w 2013 r. sporządzą i przekażą do komisji inwentaryzację kuropatw.

Rezultaty projektu będą upowszechniane w formie np. prelekcji w szkołach, salach edukacyjnych i innych przez członków kół łowieckich zaangażowanych w realizację projektu, przedstawicieli nadleśnictw i Welskiego Parku Krajobrazowego np. w Muzeum Przyrody w Jeleniu.

Warto zaznaczyć, że wiele kół łowieckich, które realizują to przedsięwzięcie, posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, w tym reintrodukcją zwierzyny np. myśliwi z: Koła Łowieckiego nr 2 „JELEŃ” wsiedlili 100 bażantów, Koła Łowieckiego „SZARAK” – 264 dzikie króliki, Koła Łowieckiego „LOT” – 100 bażantów, Koła Łowieckiego „GŁUSZEC” i Koła Łowieckiego „NEMROD” – również bażanty, Koła Łowieckiego „ŚWIT” – 185 kuropatw i 250 bażantów, a Koła Łowieckiego „LIS” – daniele.

Galeria

Kuropatwa należy do rodzimych gatunków łownych i była kiedyś stałym elementem krajobrazu łąk i pól na terenie powiatu działdowskiego. Dzięki realizacji projektu powraca na tereny, na których kiedyś licznie występowała, bowiem poprawie ulega ochrona tego gatunku i warunki bytowania zwierzyny drobnej. Z pewnością wsiedlenie zwierzyny drobnej przywróci równowagę ekologiczną pomiędzy zwierzyną drobną a drapieżnikami i wypełni niezadowalający obecnie łańcuch żywieniowy dla drapieżników, przez co zmniejszy zagrożenie dla ludzi i zwierząt gospodarskich, ponieważ drapieżniki nie będą podchodziły do domostw w poszukiwaniu pożywienia. Mając zwierzynę drobną możemy być postrzegani jako region z bogatą fauną, czysty ekologicznie i atrakcyjny turystycznie.

Dodał: Benedykt Perzyński