Powiat Działdowski

A- A+

Sprawozdanie z realizacji Projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”

Sprawozdanie z realizacji Projektu „Kompleksowa termomodernizacja…

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie” to inwestycja składająca się z dwóch odrębnych części: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków SPZOZ oraz modernizację systemu grzewczego.

Galeria

Inwestycja o wartości ponad 6 milionów złotych została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego “System Zielonych Inwestycji – GIS”. Środki, w kwocie około 200 tysięcy złotych, na przygotowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej, wyasygnował Powiat Działdowski.

Galeria

 Opis przedsięwzięcia

Termomizolacja
Ściany zewnętrzne budynku zostaną ocieplone warstwą izolacji cieplnej z płyt styropianowych o grubości 14 cm. Docieplenie stropodachu ostatniej kondygnacji zostanie wykonane wełną mineralną, miejsca trudno dostępne zostaną wypełnione wełną mineralną granulowaną o grubości 10 i 15 cm. Po zewnętrznej stronie stropodach zostanie ocieplony styropapą o grubości 12 cm.
Wymiana stolarki budowlanej będzie dotyczyć wymiany istniejących okien drewnianych na PCV, wymiany drzwi zewnętrznych na aluminiowe – przeszklone i wymiany drzwi do pomieszczeń technicznych na stalowe – energooszczędne. Oprócz starej stolarki zostaną wymienione także wszystkie rynny i parapety zewnętrzne..
Zmieni się wygląd głównej klatki schodowej Szpitala. Ściany zewnętrzne z luksferów zostaną zamienione na przeszklenie z aluminiowych ram i okien. Kolejna zmiana, to wygląd sfery wejścia do Szpitala. Wejście główne zyska nowe zadaszenie.

Galeria

Modernizacja kotłowni wodnej i parowej

Wszystkie urządzenia istniejącej kotłowni, za wyjątkiem ścieżek gazowych i olejowych dla kotłów, zostaną zdemontowane. Wymienione zostaną kotły wodne, kotły parowe, zbiornik wody kotłowej, układ stabilizacji ciśnienia w instalacji grzewczej, zbiornik kondensatu, układy pompowe, kominy, stacja uzdatniania wody, podgrzewacze pojemnościowe, kominy oraz ruraż, armatura i automatyka. Nie podlega wymianie ani przebudowie instalacja gazowa i olejowa dla kotłów.
Przedsięwzięcie zakłada także wymianę sieci cieplnych wodnych, parowych wysokich i niskich parametrów oraz sieci ciepłej wody użytkowej.

Galeria

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie elementy instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szpitalnych, łączniku, kuchni oraz rurociągów tranzytowych w kanałach technologicznych i w obrębie budynku kotłowni, aż do źródła ciepła czyli kotłowni wodnej zostaną zdemontowane. Grzejniki żeliwne zastąpią grzejniki płytowe, przyjęte zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Galeria

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

Przewiduje się demontaż wszystkich elementów rurowych instalacji wody w budynkach Szpitala, kuchni oraz rurociągów tranzytowych ciepłej wody i cyrkulacji w kanałach technologicznych i w obrębie budynku kotłowni aż do źródła ciepła czyli kotłowni parowej.

Montaż kolektorów słonecznych

Nową wysokociśnieniową kotłownię parową wspomoże instalacja solarna, składająca się z 21 kolektorów słonecznych. Para produkowana w kotłowni parowej zasilać będzie dwa podgrzewacze pojemnościowe stanowiące podstawowe źródło przygotowania c.w.u. dla Szpitala. Projektowana instalacja solarna stanowić będzie jedynie uzupełnienie tego systemu, wstępnie podgrzewając wodę dopływającą do podgrzewacza parowego zlokalizowanego na poziomie parteru.

Po wykonaniu kompleksowej termomodernizacji obiektów SPZOZ w Działdowie, roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynków zmniejszy się w stosunku do stanu pierwotnego o 49%

Galeria

Koszty projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów SPZOZ w Działdowie.

 • usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego (INWEST-BUD), wartość umowy brutto: 67.625,40 zł
 • roboty budowlane, część termoizolacyjna (INS-BUD), wartość umowy brutto: 1.846.351,66 zł
 • roboty budowlane, część instalacyjna i modernizacja kotłowni (PPUH RAPID Sp. z o.o.), wartość umowy brutto: 4.141.459,64 zł

Galeria

Koszty projektu:

Koszty całkowite6 296 996,70 zł
Koszty kwalifikowane5 989 896,47 zł
W tym:
Dotacja NFOŚiGW1 796 968,94 zł
Pożyczka3 593 937,88 zł
Wkład własny598 989,65
Koszty niekwalifikowane307 100,23
W tym:
Poniesione w 2010 r.241 560,00
Do poniesienia w 2012 r.65 540,23

 

Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 04.06.2012 r. według poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego

Poz. 1.1 Docieplenie ścian zewnętrznych – płyty styropianowe gr. 12 cm – 1484m2, płyty styropianowe gr. 14 cm – 5729m2, ościeża – płyty styropianowe gr. 2 cm, obróbki blacharskie, zamurowanie zlikwidowanych luksferów z otworów okiennych 11,183 m2,  zamurowanie otworów drzwiowych 13,2 m2, pustak 30 cm – 24,38 m2, usunięcie istniejącej izolacji (styropian) gr. 5 cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym – wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

 • Zakres planowany: 7213m2
 • Zakres wykonany: 1095 m2 położenie płyt styropianowych o gr. 14 cm, (bez struktury), 550 m2 przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm, ościeża – płyty styropianowe 2 cm – 2000 mb, usunięcie izolacji wraz z tynkiem – 1000m2

Poz. 2.2 Wymiana instalacji odgromowej

 • Zakres planowany: 633,6 mb
 • Zakres wykonany: 310 mb

Poz. 3.3 Docieplenie stropodachów wewnętrzne, granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm wraz z przygotowaniem i zamknięciem niezbędnych otworów, łącznie 1167 m2, izolacje cieplne z wełny mineralnej, gr. 15 cm, poziome, z płyt układanych na sucho, jedna warstwa – 1436 m2

 • Zakres planowany: 2603 m2
 • Zakres wykonany: 795m2

Poz. 4.5 Wymiana 187,4 m2 okien, przeszklenia na profilach z oknem aluminiowym

 • Zakres planowany: 250,58m2
 • Zakres wykonany: 187 m2

Poz. 5.8 Bramy garażowe stalowe, uchylne

 • Zakres planowany: 44,07 m2
 • Zakres wykonany: 12 m2

Poz. 6.11 Modernizacja technologii kotłowni wodnej

 • Zakres planowany: 2 kpl
 • Zakres wykonany: 2 kpl

Poz. 7.13 Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

 • Zakres planowany: 6166,72 mb
 • Zakres wykonany: 565 mb

Poz. 8.14 Wymiana grzejników, montaż zaworów

 • Zakres planowany: 3064 szt.
 • Zakres wykonany: 140 szt.

Poz. 9.15 Montaż instalacji kolektorów słonecznych

 • Zakres planowany: 43,09 m2
 • Zakres wykonany: 43,09 m2

Poz. 10.16 Montaż instalacji cwu wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi (rurociągi stalowe)

 • Zakres planowany: 1974 mb
 • Zakres wykonany: 154 mb

Poz. 11.17 Montaż instalacji cwu wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi (rurociągi z tworzyw sztucznych)

 • Zakres planowany: 5718 mb
 • Zakres wykonany: 462,5 mb

nadesłał: Sławomir Brzozowski

Dodał: Benedykt Perzyński