Powiat Działdowski

A- A+

Umowa „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno”

Umowa z wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno” została zawarta

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Główny cel operacji przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno, na odcinku: od kilometra 2+070 do kilometra 6+240 i od kilometra 7+358,50 do kilometra 7+605 o łącznej długości 4,416 kilometra, co skróci czas przejazdu o 67 sekund.

Umowa „Przebudowa drogi powiatowej 1274 N Gronowo – Rybno”

Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwałą nr 220/16 z 28.09.2016 r. powołał komisję w składzie: Roman Lewandowski, Lidia Nyga – Skwara, Krzysztof Gorczyński i Anna Rogalska do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót związanych z ww. inwestycją oraz uchwałą nr 221/16 z 28.09.2016 r. powierzył obowiązki inspektora nadzoru nad robotami dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzemu Grochockiemu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z którym Powiat Działdowski zawarł umowę dnia 16.11.2016 r. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi , m. in.: poprawa dojazdu mieszkańców do przedszkoli, szkół, miejsc pracy, opieki zdrowotnej, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu działdowskiego, a także możliwy będzie szybszy, sprawniejszy i bezpieczniejszy dojazd karetek, samochodów policji i straży pożarnej na ewentualne miejsca zdarzeń. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1 072 984,77 zł brutto, a źródła jej finansowania zgodnie z zawartymi umowami i aneksami są następujące:

  • środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 –  682 740,00 zł, co stanowi 63,63% wartości projektu,
  • środki Powiatu Działdowskiego              –  145 122,77 zł,
  • pomoc finansowa Gminy Rybno             –  145 122,00 zł,
  • środki Nadleśnictwa Lidzbark                  –  100  000,00 zł.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Działdowski.

Dodał: Benedykt Perzyński