Powiat Działdowski

A- A+

Wniosek Powiatu Działdowskiego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304N dr. woj. 544 – Jabłonowo – Niechłonin – Narzym – Wola w m. Niechłonin od km 7 + 990 do km 8 + 590 o dług. 0,6 km” na 7 miejscu listy rankingowej!

23 listopada br. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w tym także  wniosek Powiatu Działdowskiego 28/NPPDL/11: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304N dr. woj. 544 – Jabłonowo – Niechłonin – Narzym – Wola w m. Niechłonin od km 7 + 990 do km 8 + 590 o dług. 0,6 km”. Wniosek został wybrany do dofinansowania.

Projekt złożony przez Powiat Działdowski zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1304N dr. woj. 544 – Jabłonowo – Niechłonin – Narzym – Wola w miejscowości Niechłonin, która będąc spójną z siecią dróg na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, łączy się dwukrotnie z drogą wojewódzką W544 Brodnica – Lidzbark – Działdowo – Mława – Przasnysz – Ostrołęka na odcinkach relacji Lidzbark – Działdowo i Działdowo – Mława, a poprzez drogę wojewódzką W544N w Mławie z drogą krajową E7 Warszawa – Gdańsk. Ponadto droga 1304N łączy się z drogą powiatową 1548N, a przez nią z drogą krajową E7, oraz z drogą powiatową 1361N Gródki – Niechłonin – gr. Woj. (Szronka), a przez nią z drogą wojewódzką W544 (kierunek północny) i drogą wojewódzką W563 w Kuczborku (kierunek południowy). Wspomniane wyżej przedsięwzięcie będzie zatem miało korzystny wpływ na zapewnienie spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych, ponieważ ulegnie poprawie jakość połączeń drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i z województwem mazowieckim. Ponadto poprawa parametrów technicznych drogi wpłynie na podniesienie efektywności sieci dróg, gdyż pojazdy będą mogły poruszać się sprawniej, tym samym dojazd do szkoły, ośrodka zdrowia, zakładów produkcyjnych, handlowych, usługowych będzie łatwiejszy.

Zakres robót na ww. drodze, która podlegać będzie przebudowie obejmie:

  1. roboty drogowe, czyli  m. in. pomiary, rozbiórkę podbudowy i jezdni betonowej, ogrodzenia z siatki i cokołów betonowych, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodniki, skropienie jezdni emulsją asfaltową i wyłożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na długości 2760 m2 a następnie skropienie jezdni emulsją asfaltową i ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na powierzchni 4420 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 4341 m2, wykonanie elementów ulic (obrzeża, krawężników, ławy betonowej z oporem pod krawężniki), położenie nawierzchni z kostki brukowej szarej na zajazdach, z kostki brukowej czerwonej na wysepkach i ścieku oraz z kostki brukowej szarej na chodnikach, plantowanie skarp i korony nasypów, uzupełnienie poboczy mieszanką żwirową, wykonanie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych, zakup i montaż 34 szt. znaków drogowych pionowych na słupkach metalowych  malowanie farbą na mokro linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz zakup i ustawienie stalowej bariery ochronnej w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych i gminnej;
  2. roboty kanalizacji deszczowej, czyli m. in. rozbiórkę nawierzchni bitumicznej i podbudowy, wykopy pod budowę kolektora, wykonanie dwóch rurociągów, 6 studni rewizyjnych z kręgów betonowych i 12 studzienek ściekowych betonowych, zasypanie wykopów po wykonaniu  kolektorów i przywrócenie jezdni do stanu pierwotnego.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Płośnica, która współfinansuje 50% wkładu własnego w realizację ww. przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 23/09/2011 z 4 października 2011 r.

Łączny koszt realizacji projektu wyniesie 1 335 396 zł brutto, w tym dotacja z NPPDL 2012 – 2015 to 400 618 zł brutto.

Poniżej pełna lista rankingowa:

ostateczna_lista_rankingowa_wnioskw

Dodał: Benedykt Perzyński