Powiat Działdowski

A- A+

Zakończono przebudowę mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko w ciągu drogi powiatowej nr 1363 N

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363 N, JNI 01003835” oraz „Przedłużenie przebudowy dojazdów do mostu w miejscowości Gnojenko”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy. Inwestycja została zrealizowana w 100 % i odebrana protokołami odbioru nr 13/10/2016 z dnia 28.10.2016 r. i nr 14/10/2016 z dnia 28.10.2016 r. Jej całkowita wartość wyniosła 394 308,97 zł, w tym środki Powiatu Działdowskiego w wysokości 198 991,97 zł oraz dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 195 317 zł.

W ramach zadania nr 1: Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363N wykonano:

 • roboty rozbiórkowe jezdni i elementów mostowych,
 • pogrubienie płyty pomostu betonem z zabudowami chodnikowymi i podwyższeniem skrzydełek – 35,1 m3,
 • podwalinę betonową do podtrzymania umocnienia stożków nasypu przy skrzydełkach i pod mostem – 6,8 m3,
 • izolację powierzchni betonowych skrzydełek i płyt przejściowych – 36,8 m2,
 • izolację termozgrzewalną na płycie mostu – 168,42 m2,
 • odwodnienie mostu (studnie ściekowe – szt. 4, separatory lamelowe szt. 2 i przykanaliki rurowe – 12 m),
 • montaż barieroporęczy mostowej i bariery ochronnej drogowej na dojazdach do mostu,
 • regulację i umocnienie koryta rzeki z wzmocnieniem brzegów faszyną w obrębie mostu,
 • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowaną mechanicznie na dojazdach do mostu – 37,42 m2,
 • nawierzchnię z betonu asfaltowego na moście i dojazdach  (warstwa wiążąca grub. 4,5 cm na pow. 249,60 m2 i warstwa ścieralna grub. 5 cm na pow. 249,60 m2).

W ramach zadania nr 1a: Przedłużenie przebudowy dojazdów do mostu w miejscowości Gnojenko wykonano następujący zakres robót:

 • wzmocnienie płyt przejściowych betonem zbrojonym z pogrubieniem płyty pomostu,
 • przedłużenie dojazdów do mostu poprzez ułożenie masy betonu asfaltowego (warstwa wiążąca grub.  4cm –  pow. 728 m2  i warstwa  ścieralna grub. 4cm na pow. 715 m2).

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński