Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.06.2018
Jan Regulski Osobowością Powiatu Działdowskiego! (film)

27 czerwca br. w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie odbyła się część uroczysta XXXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, w trakcie której działdowski pisarz, publicysta i pedagog Jan Regulski odebrał honorowy tytuł: „Osobowość Powiatu Działdowskiego”. Należy przypomnieć, że w dn. 13 lutego 2018 r. został złożony wniosek przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego Magdaleny Anczykowskiej o nadanie tytułu honorowego Osobowość Powiatu Działdowskiego J. Regulskiemu zgodnie z §4 ust. 1. pkt. 2 Uchwały Nr XII/127/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dn. 15 lutego 2012 r., 8 marca 2018 r., odbyło się posiedzenie Kapituły Tytułu „Osobowość Powiatu Działdowskiego”, w trakcie którego ww. wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a 28 marca 2018 r. Rada Powiatu Działdowskiego podjęła pozytywną uchwalę w tej sprawie. Dyplom oraz statuetkę wręczyli J. Regulskiemu starosta Marian Janicki i przewodnicząca rady Magdalena Anczykowska.

Galeria

Osobowość Powiatu Działdowskiego” to wyróżnienie tytułem i statuetką, przyznawane za wybitny wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny powiatu działdowskiego. W 2012 r. otrzymał je Michał Boni, w 2013 r. Jerzy Stępień, w 2014 r. Elżbieta i Gabriel Chojakowie, w 2016 r. Gustaw Marek Brzezin, a w 2017 r. ks. bp Andrzej Wojciech Suski.

Galeria

W trakcie uroczystości wygłoszone zostały okolicznościowe referaty przygotowane przez lokalnych historyków, Michala Dzimirę, Joannę Matyjasik, Mariana Odachowskiego i Jerzego Anczykowskiego, a całość uroczystości uświetnił występ chóru „Our Voice” pod dyrekcją Danuty Czeczot.

Galeria

Jan Regulski to pedagog i wychowawca wielu pokoleń mieszkańców powiatu działdowskiego, który poprzez cały okres swojej pracy zawodowej na wszystkich stanowiskach poświęcał się bez reszty pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi, zwracając szczególną uwagę na poziom wykształcenia i wartości patriotyczne. Dzięki jego staraniom patronem Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie został Stefan Żeromski. Wiele lat później przygotował również wszystkie formalności do nadania Liceum Ekonomicznemu w Działdowie imienia Stanisława Staszica. Brał czynny udział w pracach organizacji społecznych, m. in. kierował komitetem budowy Domu Nauczyciela w Działdowie. W latach 1980-1981 pełnił funkcję prezesa ZNP na terenie miasta i gminy Działdowo, a jednocześnie członka prezydium Zarządu Okręgu ZNP w Ciechanowie. W latach 1960-1990 aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako członek, wiceprezes i prezes koła w Działdowie. W latach 1980-1994 kierował miejsko-gminnym i wojewódzkim Komitetem Pomocy Szkole. Osiągnięciem tego komitetu była m. in. budowa Przedszkola Nr 1 w Działdowie. Jest również od wielu lat aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej. Jest również publicystą. Od lat publikuje swoje artykuły w wielu pismach o zasięgu krajowym („Głos Nauczycielski”, „Kierunki”) i regionalnym („Gazeta Olsztyńska”, „Tygodnik Ciechanowski”, „Panorama Działdowska”, „Działdowiak”, „Gazeta Działdowska”). Jego artykuły publikowane były w „Rocznikach Działdowskich” oraz wydawnictwach okolicznościowych. Jest autorem publikacji: O Żeromskim, Mazurach i Działdowie (2012), Nad Wkrą (2012), W urokliwej gminie (2013),  W drodze do wolności (2014). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem zasługi Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” i działdowską „Katarzynką”. Mieszka w Działdowie.

Galeria

Wyróżnienie tytułem: „Osobowość Powiatu Działdowskiego” jest wyrazem uznania za dotychczasową pracę Jana Regulskiego nad poprawą jakości kulturowego i społecznego życia mieszkańców naszego powiatu.

Galeria

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński