Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.08.2023
„Kobiety dla Polskiej Wsi” – zaproszenie do konkursu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konkursie „Kobiety dla Polskiej Wsi”, którego celem jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W wyniku konkursu wyłonione zostaną laureatki w 9 kategoriach:

 • Kobieta Rolnik;
 • Kobieta Przedsiębiorca;
 • Kobieta Kultury Ludowej;
 • Kobieta Społecznik;
 • Kobieta Samorządowiec;
 • Kobieta Innowacyjna;
 • Kobieta promująca zdrowy styl życia;
 • Kobieta w Nauce;
 • Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Do udziału w Konkursie można zgłaszać kobiety, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;
 • prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
 • podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

Zgłoszeń dokonywać mogą: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostki doradztwa rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje rolnicze, wojewoda, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt, sołtys, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie wypełnionego i podpisanego przez kandydatkę oraz wskazane podmioty formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem jednej z poniższych form:

 • za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP lub
 • pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”.

Formularz zgłoszeniowy należy przekazać organizatorowi w terminie do 12 września 2023 r. do godz. 11.00. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-kobiety-dla-polskiej-wsi

 

Dodał: Benedykt Perzyński