Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.02.2023
„MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2023”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach. Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia. Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie będzie miało charakteru komercyjnego, ma w całości charakter inwestycyjny, będzie realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej.

Zadanie dotyczy wyłącznie zakresu:
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym: kształtowanie terenów zieleni, zadrzewień, skwerów, parków i miejsc spotkań na świeżym powietrzu,
– powstawanie ogrodów deszczowych lub systemów odzysku wody deszczowej, które będą służyły odbieraniu, oddawaniu oraz gromadzeniu wody deszczowej,
– budowa i modernizacja przystanków z wykorzystaniem materiałów typu cegła, kamień, drewno, dachówka, itp. oraz tzw. zielonych przystanków,
– wprowadzanie do krajobrazu dzieł sztuki np. rzeźby, instalacje sztuki eko oraz współczesnej zgodnych z charakterem miejscowości,
– wiaty, altany, zadaszone sceny, ławki i stoły, grille, wędzarnie umieszczone
w przestrzeni publicznej służące aktywności mieszkańców,
– powstawanie zielonych dachów, zadaszeń, które będą zatrzymywały wodę deszczową i zapewniały dodatkowo zieloną przestrzeń;
– obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości (np. wioska wędkarska: kwietnik w kształcie łodzi, witacz w kształcie ryby, ławka z rzeźbą wędkarza)
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości typu: montowane na stałe strefy hamaków, leżaków, kompleksowe miejsca postoju dla rowerzystów, pomosty,
– powstawanie terenów rekreacyjnych/oaz zieleni,
– powstawanie ścieżek i alei ekoedukacyjnych np. tablice, gabloty, ławki edukacyjne, pojemniki na odpady i kompostowniki,
– nasadzenia starych (polskich) odmian drzew i krzewów oraz powstawanie eko domków dla owadów,
– innowacyjne projekty eko w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej służące mieszkańcom, związane ze środowiskiem naturalnym obszarów wiejskich.

Zadanie nie obejmuje w swym zakresie elementów takich jak:
– wyposażenia w elementy siłowni plenerowych/ zewnętrznych i placów zabaw,
– budowy, modernizacji i remontu dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów,
– fontann,
– boisk,
– wydatków bieżących, nieinwestycyjnych,
– zakupu komputerów, kosiarek, pojazdów,
– modernizacji, remontów i wyposażenia budynków z zastrzeżeniem rozdziału II pkt 11.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca 2023 roku.

Dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8205-male-granty-soleckie-to-budowa-kapitalu-spolecznego

Informacja: UMW-M w Olsztynie

Fot: Krzysztof ChylińskiDodał: Benedykt Perzyński