Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 15.03.2021

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie w całości w 2021 roku projektów w Schemacie 1A Priorytetu 1 z Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Wnioski mogą składać instytucje podległe, nadzorowane i współprowadzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Schematu 1A w bieżącym naborze wynosi 1 877 000 zł. Wnioski można składać do 9 kwietnia 2021 br.

Uprawnieni wnioskodawcy

Nabór przeznaczony jest dla instytucji kultury podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z uwzględnieniem instytucji współprowadzonych przez Ministra KDNiS, niezależnie od rodzaju rejestru, do którego zostały wpisane.

Do uprawnionych wnioskodawców nie należą organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie artystyczne oraz spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister KDNiS.

Projekty

Do naboru kwalifikują się zadania o charakterze ogólnopolskim nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego – kształtowania się nowych granic, walk o ich utrzymanie, tworzenia struktur państwowych i wszelkich przejawów życia społecznego, zwłaszcza w dziedzinie szeroko pojętej kultury.

W zakres Programu wchodzą także projekty dotyczące setnej rocznicy wydarzeń o charakterze regionalnym, które miały znaczący wpływ na historię państwa i narodu. Pod uwagę brane będą także projekty przekrojowe, ukazujące procesy przemian w różnych dziedzinach życia społecznego na przestrzeni ponad 100 lat funkcjonowania niepodległego państwa, a także te poświęcone ważnym dla polskiej kultury postaciom, które odegrały istotną rolę w ugruntowaniu niepodległości i propagowaniu wartości ważnych dla wszystkich Polaków: wolności, solidarności i poszanowaniu godności człowieka i jego praw.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021 r. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę wysyłki wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP (równolegle do 9 kwietnia 2021 r. powinien być przekazany wniosek w formie otwartej na adres mailowy Koordynatora Programu.

Sposób składania wniosków

Wypełniony formularz wniosku należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP: albo z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, albo jako skan dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy. W treści przesyłki należy umieścić dopisek: Wniosek do Programu Wieloletniego „Niepodległa” Schemat 1A.

Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej MKDNiS na platformie ePUAP: /5ij310qjlu/SkrytkaESP

Wypełniony formularz wniosku w wersji otwartej (dokument programu word) należy przesłać tradycyjną drogą elektroniczną na adres: niepodlegla@kulturaisport.gov.pl

Kryteria naboru dla wnioskodawców

Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie;

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 250 000 zł;

Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2021 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12 2021 r.);

Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.

Pełnomocnik zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w kwocie zmniejszonej w stosunku do wnioskowanej.

Budżet Schematu 1A

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Schematu 1A w bieżącym naborze wynosi 1 877 000 zł.

Procedury naboru, realizacji i rozliczania projektów

Podstawą organizacji naboru, wszelkich założeń finansowych i procedur na etapie wnioskowania, realizacji i rozliczania projektu są Wytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Uwaga! W projektach zgłaszanych w naborze należy wziąć pod uwagę wszelkie obowiązujące aktualnie ograniczenia związane ze stanem epidemii (np. dotyczące zakazu organizacji imprez masowych) oraz przewidzieć możliwość zmiany charakteru działań lub wprowadzenia działań zastępczych na wypadek ewentualnego zamknięcia instytucji kultury dla publiczności.

Pełnomocnik

Pełnomocnikiem Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – wiceminister Jarosław Sellin.

Koordynator Programu

Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKDNiS, kierowany przez Dyrektor Paulinę Florjanowicz.

Kontakt dla wnioskodawców

niepodlegla@kulturaisport.gov.pl

tel. 22 42 10 168, 22 42 10 584, 22 42 10 367

Materiały konkursowe do pobrania na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-ramach-programu-niepodlegla

Info. Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dodał: Benedykt Perzyński