Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 29.11.2018

Galeria

29 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy robót inwestycji: „Przebudowa chodnika w m. Płośnica w ciągu drogi powiatowej nr 1255N”. Długość przebudowanego chodnika wyniosła 377 m. Wykonawcą robot był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie.

W odbiorze uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski, zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, naczelnik WRGFEiP Starostwa Powiatowego w Działdowie Piotr Utrata  i pracownik Działu Technicznego PZD  Kazimierz Skonieczny, zaś ze strony wykonawcy kierownik RZSW Tomasz Rozentalski.

Galeria

Prace nad realizacją projektu objęły położenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15×30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej – 382,00 mb, wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową – 384,00 mb, zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm grafitowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 145,46m² i położenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej z udziałem 20% koloru czerwonego, układanej na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem – 394,25m².

Koszt inwestycji wyniósł  114 926,75 zł, w tym udział Powiatu Działdowskiego – 57 463,38 zł i Gminy Płośnica – 57 463,37 zł

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński