Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 03.01.2023

Program Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (Załącznik do uchwały Nr XLVII/366/2022 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30.11.2022 r.)

Pełna treść dokumentu w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński