Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.05.2021
Realizacja projektu: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” zakończona!

30 kwietnia 2021 r. zakończyła się realizacja projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” w ramach Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region”, Działania 3.1 – “Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” RPO WiM na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR.

Jak informuje naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Działdowie Mariusz Krzemieniewski (na zdjęciu) celem głównym zrealizowanego projektu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do zasobów geodezyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, a w szczególności dla podmiotów korzystających z zasobów geodezyjnych do prowadzenia swojej działalności i uprawnionych do korzystania z nich na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Niniejszy projekt zakładał m. in. cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego, która umożliwiła udostępnianie tegoż zasobu w formie  e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, dając możliwość przeniesienia świadczonych usług w formie tradycyjnej do formy on-line), utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), modernizację ewidencji gruntów budynków gminy Rybno i wybranych obrębów gminy Płośnica. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz  usprawnienia funkcjonowania administracji pod postacią usprawnienia działania Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Dodać należy, że celem Osi Priorytetowej 3. Cyfrowy Region jest zwiększenie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej a także udostępnienie informacji sektora publicznego. Dzięki zrealizowanej inwestycji zostanie wdrożonych szereg nowych e-usług gwarantujących wysoką funkcjonalność dla interesantów korzystających z e-usług. Poza tym do głównych korzyści społecznych, jakie zostały osiągnięte dzięki zrealizowanemu projektowi można zaliczyć oszczędność czasu przedsiębiorców, klientów instytucjonalnych i oczywiście mieszkańców powiatu.

Całkowity koszt realizowanego projektu z udziałem 85% dofinansowania z funduszy UE wyniósł ponad 3 mln zł.

W załączniku zamieszczamy krótki opis działania i funkcji Geoportalu Powiatu Działdowskiego:

Dodał: Benedykt Perzyński