Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.12.2018
Uwaga sołectwa!

Już od listopada br. można nadsyłać zgłoszenia do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego organizatorem jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządami Województw.

 Ideą ww. konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich do podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na poprawę warunków życia na wsi.

Celem konkursowej promocji  oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:

– upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,

– krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,

– popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i  wiedzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw, które w latach 2010–2018 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40 % wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.  Pełna treść regulaminu konkursu wraz z niezbędnymi kwestionariuszami dostępna jest na stronach internetowych: www.kss.org.pl  oraz www.funduszesoleckie.eu

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 28 grudnia 2018 r.  – decyduje data stempla pocztowego.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

http://funduszesoleckie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1090:ogolnopolska-edycja-konkursu-fundusz-soecki-najlepsza-inicjatywa-&catid=43:aktualnosci&Itemid=1

Dodał: Benedykt Perzyński