Powiat Działdowski

A- A+

W dniach 12-15 lipca 2010 r. na zaproszenie starosty działdowskiego Mariana Janickiego gościliśmy przedstawicieli z terenu powiatu Hersfeld – Rotenburg w Niemczech. Delegacji niemieckiej przewodził po raz kolejny starosta dr Ernst Schmidt. Ze względu na uzgodnioną tematykę spotkań przyjechali: Anja Deiss – odpowiedzialna za planowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym głównie osób starszych, Thorsten Bloss i Heinrich Nitz – przedstawiciele Zarządu Czerwonego Krzyża z powiatu Hersfeld – Rotenburg, Thomas Specht – przewodniczący Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Danuta Golonka – naczelna pielęgniarka oddziału ratunkowego szpitala w Bad Hersfeld. Program wizyty obejmował cykl wykładów i spotkań przybliżających system funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych i organizacji działających na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy.

Goście przybyli późnym wieczorem 12 lipca 2010 r. Następnego dnia odbyła się wizyta w miasteczku rycerskim w parku przy ul. Wolności w Działdowie, podczas której omówiono m.in. zasady organizacji imprez masowych, plenerowych oraz przygotowania w związku ze zbliżającymi się obchodami 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Następnie zorganizowane zostało spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. Dyrektor placówki Mirosława Ormanowska przedstawiła zasady funkcjonowania placówki, w tym m.in. misję DPS, strukturę organizacyjną, proces dochodzenia do spełniania wymogów standaryzacji, sposób finansowania, charakterystykę pensjonariuszy, formy zajęć, ich zakres i metody pracy z podopiecznymi, a także występujące potrzeby i plany na przyszłość. Po prezentacji goście z Niemiec omówili zasady funkcjonowania tego rodzaju ośrodków w Niemczech. Na koniec wyrazili swoje uznanie dla pracy dyrektor i pracowników DPS w Uzdowie. Podkreślili swoje zaskoczenie bardzo wysokim poziomem świadczonych przez tą placówkę usług, zaangażowaniem personelu oraz wysokim standardem wyposażenia domu, który ich zdaniem nie różni się od podobnego typu placówek w ich powiecie.

Członkowie delegacji uczestniczyli też w spotkaniach: w Działdowskim Centrum Caritas, w oddziale PCK i w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Dyrektor DCC ksiądz Zdzisław Syldatk przedstawił zadania realizowane przez placówkę, takie jak: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, Ogniska Wychowawczego, jako placówki wsparcia dziennego, Stacji Opieki Caritas, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy rzeczowej osobom i rodzinom najuboższym – matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, zapewnianie zakwaterowanie i wyżywienie osobom bezdomnym, a także współpracę z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie. Później prezes PCK w Działdowie Bogdan Ulatowski omówił sytuację związaną z krwiodawstwem w powiecie działdowskim, funkcjonowanie i historię PCK, a także zadania realizowane przez tę organizację, osiągnięcia, a także występujące potrzeby i problemy.

Dodatkowo starostowie spotkali się w Kurojadach z dyrektorem Welskiego Parku Krajobrazowego oraz delegacją z Oebisfelde i z zaprzyjaźnionego Naturpark Droemling w Niemczech. Mieli tam możliwość uczestniczenia w dyskusjach poświęconych m.in. ochronie środowiska.

W godzinach popołudniowych w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie komendant powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Cywiński, kpt. inż. Piotr Bojanowski, a także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Działdowie – Piotr Kłosowski, zapoznali przedstawicieli delegacji z powiatu Hersfeld-Rotenburg ze sposobem funkcjonowania systemu sieci straży pożarnych w powiecie działdowskim.

Galeria

Po wykładzie grupa uczestniczyła w pokazie działania powiatowego stanowiska kierowania i zarządzania kryzysowego. Pobyt w PKPSP zakończył się demonstracją pojazdów, sprzętów pożarniczych i ratowniczych, będących na wyposażeniu tej jednostki.

Galeria

14 lipca 2010 r. odbyło się spotkanie członków delegacji z Niemiec z dyrekcją SP ZOZ w Działdowie. Dyrektor SP ZOZ Elżbieta Leżuchowska przedstawiła zasady funkcjonowania służby zdrowia w Polsce, strukturę organizacyjną szpitala, poziom zatrudnienia na poszczególnych oddziałach i w poradniach oraz metody finansowania tej placówki. W trakcie obchodu po Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pielęgniarka oddziałowa – Aleksandra Lewandowska omówiła sposób funkcjonowania SOR i reagowania służb ratownictwa medycznego, a także zaprezentowała specjalistyczne wyposażenie oddziału.

Rok 2010

Kolejny wykład, którego prelegentem był dr n. med. Janusz Reguła, był poświęcony funkcjonowaniu oddziału opieki paliatywnej w działdowskim szpitalu. W trakcie wizyty w szpitalu porównano sytuację związaną z opieką zdrowotną w powiatach: działdowskim i Hersfeld- Rotenburg.

Rok 2010

Następne spotkanie dotyczyło podstaw prawnych systemu lecznictwa odwykowego w Polsce, metod leczenie i motywowania do leczenia. Odbyło się ono w Ośrodku Terapii Uzależnień w Działdowie i poprowadziła je kierownik ośrodka mgr Dorota Reguła.

Galeria

W godzinach popołudniowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku z członkami delegacji spotkali się: burmistrz Jan Rogowski i zastępca burmistrza Andrzej Wiśniewski. Gościom przybliżono tematykę zrealizowanych w ostatnich latach lub będących w trakcie realizacji inwestycji na terenie gminy Lidzbark m.in. z wykorzystaniem środków unijnych, w tym z zakresu infrastruktury drogowej np. przebudowa drogi powiatowej Lidzbark – Koszelewy, a także infrastruktury turystycznej – zagospodarowanie rekreacyjne terenu wokół jeziora Lidzbarskiego i sportowej – hala sportowa w Lidzbarku.

Galeria

Dodatkowo wicestarosta i przedstawiciel straży pożarnej z delegacji niemieckiej uczestniczyli w spotkaniu w OSP w Lidzbarku i odwiedzili muzeum pożarnictwa w Lidzbarku.

Dodał: Benedykt Perzyński