Powiat Działdowski

A- A+

W dniach 8 – 11 lipca 2012 r. na terenie powiatu działdowskiego gościła na zaproszenie starosty działdowskiego Mariana Janickiego delegacja z partnerskiego powiatu Hersfeld – Rotenburg z Niemiec na czele ze starostą dr. Karlem Ernstem Schmidtem i przewodniczącym rady powiatu Horstem Hannichem. W skład delegacji weszli również: lekarz pierwszego kontaktu dr Frank Klein, przedstawicielka powiatu ds. kontaktów partnerskich i promocji Anja Csenar, a także czterech seniorów rad gmin z powiatu Hersfeld – Rotenburg, tj. Horst Peschges z gminy Alheim, Walter Schmidt z gminy Neuenstein, Ilse Koch z Bebry oraz Werner Knöß z Rotenburga nad Fuldą.

Rok 2012

W bieżącym roku mija 10 lat od rozpoczęcia wzajemnej współpracy, zatem tegoroczne spotkanie było rocznicowe. Coroczne spotkania mają na celu przedstawianie sposobów funkcjonowania, zarządzania, rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, a także porównanie obowiązujących zasad, metod, regulacji prawnych i organizacyjnych stosowanych w obu powiatach. W trakcie tegorocznego pobytu dominowały zagadnienia związane z różnymi formami organizacji pracy i działalności środowisk seniorskich, działalnością organizacji pozarządowych i szeroko rozumianej opieki społecznej.

Galeria

Delegacja przybyła do Działdowa 8 lipca w godzinach wieczornych. Rankiem 9 lipca z niemiecką delegacją spotkali się w Miejskim Domu Kultury w Działdowie m.in. starosta działdowski, przewodniczący rady powiatu Władysław Kubiński i wicestarosta Witold Ostrowski, a także prezes UTW w Działdowie Jerzy Giezek. Na spotkaniu przedstawiona została idea funkcjonowania uniwersytetu, a wybrane sekcje UTW zaprezentowały swoją działalność. Członkowie delegacji obejrzeli wystawę prac sekcji plastycznej i wystawę prac sekcji robótek ręcznych, a także wysłuchali fragmenty operetki Wagnera. Spotkanie uświetnił występ działającego przy UTW chóru „Cantiamo” pod kierownictwem Agnieszki Smolicz – Pytlik.

Galeria

Po spotkaniu w MDK-u Marian i Aleksandra Odachowscy oprowadzili przedstawicieli niemieckiego powiatu po Działdowie, prezentując najciekawsze i najbardziej urokliwe miejsca Działdowa i przybliżając historię Działdowszczyzny. Tego też dnia niemiecką delegację oraz przedstawicieli UTW gościł w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie burmistrz Bronisław Mazurkiewicz zapoznając z zagadnieniami związanymi ze współpracą samorządu z organizacjami pozarządowymi, zasadami udzielania pomocy, w tym wsparcia finansowego. Podczas spotkania szczegółowo omówiono też historię powstania i zakres działalności UTW, a następnie zwiedzono zamek.

Galeria

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie delegacji z członkami Miejsko – Powiatowego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Działdowie w „Zajeździe Pod Koniem” w Malinowie, podczas którego przewodniczący rady i prezes M-PK PSD W. Kubiński zaprezentował główne kierunki działalności organizacji pozarządowych diabetyków na terenie Polski na przykładzie koła w Działdowie oraz zakres zadań koła na 2012 r. pod hasłem „Wysiłek fizyczny – lekarstwem XXI w.” Dodatkowo omówił tematykę planowanej do wydania książki pt. „Cukrzyca bez tabu”. W dyskusji po prelekcji goście stwierdzili, że forma prowadzonych działań bardzo im się podoba i z pewnością przekażą część przedstawionych rozwiązań jako przykład do naśladowania w swoim powiecie. Na zakończenie dnia goście mieli okazję do podziwiania okolicznych krajobrazów podczas przejażdżki zaprzęgiem konnym.

Galeria

10 lipca obfitował w spotkania poświęcone pomocy społecznej, dzieciom, młodzieży i dorosłym, w tym osobom starszym i niepełnosprawnym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. W Lidzbarku gości powitał burmistrz Jan Rogowski, zaś dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisław Zdunek oprowadził i opowiedział o prowadzonej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku. W MOPS odbyło się też spotkanie z dyrektorami miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu działdowskiego, podczas którego oprócz starosty działdowskiego M. Janickiego, wicestarosty W. Ostrowskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tadeusza Modzelewskiego i naczelnika Lidii Nygi – Skwary, byli obecni również: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie Bożena Ziółkowska – Wójcicka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy Beata Garncarz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie Dorota Zielińska i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie Małgorzata Szymańska. Podczas spotkania kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej przedstawili najistotniejsze problemy występujące w rodzinach oraz podejmowane przez reprezentowane przez nich jednostki działania, realizowane przedsięwzięcia i udzielane świadczenia służące pomocy rodzinom w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń rodzinnych przez pomoc społeczną, współpracy ośrodków pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i aktywizowania osób starszych, np. poprzez prowadzenie Klubu Seniora.

Galeria

Następnie złożono wizytę w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mario” w Lidzbarku, podczas której dyrektor PCPR Tadeusz Modzelewski omówił zagadnienia związane z problemami dzieci w wieku od 3 do 18 lat pozbawionymi częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, spowodowanej: alkoholizmem, niezaradnością życiową, bezrobociem, narkomanią, osieroceniem, a dyrektor placówki Małgorzata Kosobucka oprowadziła po obiekcie i przybliżyła zebranym szczegółowe przepisy, w oparciu o które funkcjonuje ten ośrodek, zakres jego działalności i finansowanie. Po wizycie w wyżej wymienionej placówce goście udali się na plażę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, gdzie przywitał wszystkich dyrektor MOSIR-u Krzysztof Kopowski i zaproponował przejażdżki motorówkami, a następnie spacer wzdłuż jeziora Lidzbarskiego, do Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. W siedzibie władz lidzbarskich odbyło się spotkanie, w trakcie którego burmistrz zaprezentował gminę Lidzbark i omówił szereg realizowanych przedsięwzięć z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wykład lek. Arkadiusza Smolicza na temat funkcjonowania lekarzy pierwszego kontaktu w systemie ochrony zdrowia w Polsce i dyskusja o działaniu systemu w Niemczech. Najwłaściwszym podsumowaniem wykładu może być komentarz dr. Franka Kleina, który stwierdził, że systemy: niemiecki i polski są bardzo do siebie podobne, niestety obydwa systemy są niedoskonałe, występują liczne problemy, dlatego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech cały czas poszukuje się lepszych, korzystniejszych rozwiązań i modyfikuje się system podstawowej opieki zdrowotnej.

Galeria

Wieczorem delegacja niemiecka zwiedziła Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i obejrzała przygotowania do inscenizacji bitwy. Po wizycie na polach grunwaldzkich goście odwiedzili centrum rekreacyjno – konferencyjnego w Kurojadach, a następnie udali się do Hotelu – Restauracji „Przedzamcze” w Działdowie. Wizyta zagranicznych partnerów zakończyła się w środę – 11 lipca goście zwiedzili jeszcze Stare Miasto w Warszawie i wylecieli do Niemiec.

Rok 2012

Członkowie delegacji niemieckiej zgodnie podkreślali, że były to bardzo udane dni, bowiem przyczyniły się do poznawania piękna ziemi działdowskiej, a wszelkie spotkania pozwoliły na wzajemną wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń oraz przedstawienia sposobów i metod realizacji zadań z zakresu administracji publicznej w Polsce i Niemczech, w tym spraw dotyczących pomocy społecznej na przykładzie działań podejmowanych na terenie powiatu działdowskiego i powiatu Hersfeld Rotenburg.

Dodał: Benedykt Perzyński